Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Dokumenty ZŠ > Výroční zpráva

Výroční zpráva

 

 

 

               ZŠ a MŠ DOLNÍ  BUKOVSKO

                        za školní rok 2009/10

 

   

 

 

 

 

 

Obsah:          

           

    A)  Charakteristika základní školy a mateřské školy, základní údaje

    B)  Vzdělávací koncepce školy

    C)  Přehled pracovníků školy

    D)  Přijímací řízení a zápis

    E)  Výsledky vzdělávání

    F)  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

    G)  Další vzdělávání pedagogických pracovníků

    H)  Mimoškolní aktivity

    I)   Výsledky inspekce provedené ČŠI:

    J)   Základní údaje o hospodaření školy

    K) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

    L) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

    M) Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů   

    N) Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

         partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

 

                                            

 

A)  Charakteristika základní školy a mateřské školy, základní údaje

      

     Základní škola a Mateřská škola v Dolním Bukovsku patří mezi menší plně organizované školy se žáky v devíti ročnících. Při škole pracuje školní družina se dvěma odděleními. Školu v tomto školním roce navštěvuje 167 žáků. 114 bydlí přímo v obci, 53 žáků dojíždí (z toho 28 z částí městyse Dolní Bukovsko a 25 z obcí Žimutice, Modrá Hůrka - Pořežanky a Hartmanice). Vybavením pomůckami a materiály je škola na velmi dobré úrovni. Problémem zůstávají malé prostory tělocvičny . Tuto situaci řešíme dalším využíváním sálu kulturního domu a hřiště TJ pro účely školní tělesné výchovy, jako je tomu v současné době. Přínosem pro školní akce je i sportovní areál TJ, který slouží i zájmové mimoškolní činnosti dětí. Pro potřeby školy je velmi nutné, aby byla rekonstruována i atletická dráha. Největším problémem byly prostory školní jídelny, která nesplňovala řadu hygienických požadavků. Jednalo se zejména o prostory přípravny zeleniny a vajec, které již neodpovídaly současným hygienickým požadavkům. Dále bylo potřebné zajistit oddělený výdej stravy pro cizí strávníky a prostory pro konzumaci jídel těmito strávníky. Městys tuto situaci vyřešil výstavbou nové školní kuchyně s příslušenstvím, novými jídelnami pro žáky a pro cizí strávníky s kapacitou 550 jídel denně. Zároveň byla v srpnu 2009 otevřena i nová mateřská škola se třemi třídami s celkovou kapacitou 72 žáků.

     Od ledna 2006 došlo k novému názvu společného zařízení - Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko. Od ledna 2008 se změnil název zřizovatele- Městys Dolní Bukovsko.

                                                              

 

 

 

Základní údaje o škole

Název školy

Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko

Adresa školy

náměstí Jiráskovo 31 , 37365

Právní forma

příspěvková organizace

IČO

75001365

IZO

107720353

identifikátor školy

650024842

vedení školy

ředitel: Mgr. Josef  Kapinus

zástupce ředitele: Mgr. Anna  Šubrtová

Kontakt

tel.: 385726122, fax: 385726281

e-mail: zsdbuk@iol.cz

www.dolnibukovsko.cz/zakladniskola

 

 

 

Název zřizovatele

 Městys  Dolní  Bukovsko

Adresa zřizovatele

 náměstí Jiráskovo 67

Kontakt

Tel.: 385726101, fax: 385726163

e-mail mazanec@dolnibukovsko.cz

 

 

 

součásti školy

Kapacita

Mateřská škola

72

Základní škola

290

Školní družina

60

Školní jídelna ZŠ

550

 

 

 

 

 

základní údaje o součástech školy

Součást školy

Počet tříd/ oddělení

Počet dětí/ žáků

Počet dětí/žáků na třídu

Počet žáků na pedagoga

Mateřská škola

3

71

23,7

17,8

1. stupeň ZŠ

5

89

17,8

14,9

2. stupeň ZŠ

4

75

18,8

12,5

Školní družina

2

60

30

30

Školní jídelna MŠ

x

71

X

X

Školní jídelna ZŠ

x

160

X

X

 

 

 

Údaje o školské radě

Datum zřízení

1.11. 2005

Počet členů školské rady

9

Kontakt

Mgr.Jan Dudlíček , Hartmanice 32 , 37365

 

 

 

Údaje o občanském sdružení při škole

Registrace

14.10.1991

Zaměření

spolupráce rodičů a školy

Kontakt

Ing. Anna Koutská, Dolní Bukovsko 364

 

B)  Vzdělávací koncepce školy:

       Ročníky 4. až 5. a  9.  základní školy pracovaly podle osnov základní školy (Čj. 16 847/96-2).  1., 2.,3., 6. , 7. a 8. postupný ročník byly vzdělávány podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko č.j. 25/1 2009. Koncepce je zřejmá z hodnocení práce v dalších kapitolách.

       Mateřská škola pracuje podle vlastního předškolního výchovně - vzdělávacího programu.

 

 

 

C)  Přehled pracovníků školy:

      Na škole pracuje celkem 29 pracovníků. Z toho na ZŠ 13 učitelů, dvě vychovatelky ŠD (obě na snížený úvazek), asistent pedagoga( vychovatelka ŠD), čtyři správní zaměstnanci (jedna uklízečka s úvazkem 6 hodiny denně) a jedna administrativní pracovnice . V MŠ pracují čtyři učitelky a dvě uklízečky. Ve školní jídelně pak čtyři pracovnice. Pro stravování cizích strávníků pracují ve školní jídelně další tři pracovnice (zaměstnankyně městyse). Všichni pracovníci jsou kvalifikovaní pro svou profesi. Délka praxe je v rozmezí dvou až třiceti sedmi let (poměrně rovnoměrně rozložena). Pedagogický sbor je do značné míry stabilizovaný. Až na učitelku anglického jazyka ( v letošním roce místo ní zástup), dvě učitelky 1. stupně a dvě učitelky MŠ bydlí všichni pracovníci přímo v naší obci.

 

Základní údaje o pracovnících školy

 

 

Počet pracovníků celkem

29

Počet učitelů ZŠ

13

Počet vychovatelů ŠD a asist. pedagoga

2

Počet učitelek MŠ

4

Počet správních zaměstnanců ZŠ

4

Počet správních zaměstnanců MŠ

2

Počet správních zaměstnanců ŠJ

4

 

 

 

Pedagogičtí pracovníci

Funkce

Úvazek

Roků ped.praxe

Stupeň vzdělání

Aprobace

Maříková

TU 2.p.r.

1,0

do 19 let

1.- 5.r.

Kovaříková

TU 1.p.r.

1,0

nad  32 let

1.- 5.r.

Davidová

TU 3.p.r.

1,0

    do 4 let

1.- 5.r.

Faflíková

TU 4.p.r.

1,0

do 23 let

1.- 5.r.

Mikešová

TU 5.p.r.

1,0

do 4 let

Čj- Ov

Pechová

TU 7.p.r.

1,0

do 4 let

M-Aj

Pilarčíková

VP

1,0

do23 let

Čj-HV

Nesporá

TU 6.p.r.

1,0

nad 32 let

M-VV

Kokešová

TU 9.p.r.

1,0

nad 32let

CH-Př

Nesporý

TU 8.p.r.

1,0

nad 32 let

M-ZPV

Němcová

učitelka ZŠ

0,55

nad 32 let

Čj-D

Kliková

vychov. ŠD, as.p. 

0,86

do 23 let            

 vychovatelka

Mrázová

vychov. ŠD

0,96

do 27 let

 vychovatelka

Korbelová

učitelka MŠ

1,0

do32 let

 učitelka MŠ

Reháková

učitelka MŠ

1,0

do 32 let

 učitelka MŠ

Malechová

ved. učit. 

1,0

do 27 let

 učitelka MŠ

Šubrtová

z.ř. ZŠ a MŠ

1,0

do 27 let

1.- 5.r.

Kapinus

řed. ZŠ a MŠ

1,0

nad 32 let

Čj-D

 

Místo Mgr. Jindrové / Pincové/ zastupuje Mgr. Pechová.

Místo Mgr Karbanové zastupuje Mgr. Davidová.

 

 

 

Ostatní pracovníci

Funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání

Karbanová

samostatná odb. kuchařka

1,0

SOU

Machová Anna

samostatná odb. kuchařka

1,0

SOU

Machová Alena

kuchařka

1,0

SOU

Lomská

ved. školní jídelny ZŠ a MŠ

1,0

Hrušková

účetní ZŠ a MŠ

1,0

Pech

školník ZŠ                                 

1,0

Dupalová

uklizečka ZŠ

1,0

SOU

Laznová

uklizečka ZŠ

1,0

SOU

Daňková

uklizečka ZŠ

0,75

Šťastná

uklizečka MŠ

1,0

SOU

Pech

topič ZŠ

0,5h/d

 Lomská

 topič MŠ

0,5h/d 

 

 

D)  Přijímací řízení a zápis:

     Do 1. třídy jsou děti zařazovány po řádném zápisu. Do všech tříd pak v případě přistěhování do obvodu školy. V případě žádostí rodičů zařazujeme děti i z jiných školních obvodů. V letošním roce jsme zapsali 23 nových žáků, z nichž čtyřem byla odložena školní docházka a jeden se odstěhoval.  Do školní družiny jsou děti zařazovány na základě písemných žádostí rodičů, letos chodilo do ŠD 60 dětí, zájem byl vyšší.  Do mateřské školy jsou děti zařazovány rovněž po řádném zápisu, školku navštěvovalo 71 předškoláků. Vyhověli jsme všem žadatelům.

 

 

Zápis k  povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol:

 

 

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do prvních tříd

z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)

počet odkladů pro  školní rok 2009/10

1

23

2

4

                                                              

 

Výsledky přijímacího řízení:

a) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých  ročníků přijato:

 

 

gymnázia

Obchodní

Akademie

zdravotní školy

Průmyslové

Školy

ostatní střední školy

střední odb.učiliště

Celkem

 

5

-

3

3

6

-

15

 

b) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato:

 

 

Z devátých ročníků

z nižších ročníků

3

2

 

c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku

 

 

V devátém ročníku

v nižším ročníku

18

2

  

E)  Výsledky vzdělávání:

     Společná příprava školního roku byla zahájena 27. 8. 2009 podle plánu hlavních úkolů. Vzhledem k tomu, že rámcová příprava proběhla již v červnu, nevyskytly se závažnější problémy v zahájení školního roku s vyjímkou posunutí autoevaluace. Také příprava pomůcek a doplnění učebnic proběhly bez větších problémů. Důraz byl položen na  vzdělávání podle ŠVP ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko.

     Byly zpracovány  rámcové úkoly plánu práce/ nezbytné podklady k vlastnímu hodnocení školy/ na školní rok 2009/10  , jejichž plnění bylo v kontrolní činnosti, na pedagogických radách, na poradách pedagogických pracovníků a na schůzkách metodických orgánů školy průběžně hodnoceno.

 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Celkový přehled

 

 

 

Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

Neprospělo

Počet žáků s dostatečnou

Nehodnoceno

1. stupeň

92

65

2

11

-

2. stupeň

74

18

2

29

-           

Celkem

166

83

4

40

-           

 

Přehled o chování

Celkový přehled:

 

 

 

Počet žáků

Pochvala TU

Pochvala ŘŠ

NTU

Důtka

TU

Důtka

ŘŠ

2. stupeň

3. stupeň

1. stupeň

92

25

-

4

6

-

-

-

2. stupeň

74

22

-

4

7

2

2

-

Celkem

166

47

-

8

13

2

2

-

 

 

 

                                        Údaje o zameškaných hodinách

 

 

 

Počet omluvených hodin

Počet omluvených hodin na žáka

Počet neomluvených hodin

Počet neomluvených hodin na žáka

1. stupeň

3604

39,2

-

-

2. stupeň

4598

65,2

-

-

Celkem

8202

52,2

-

-

 

Údaje o integrovaných žácích:

 

 

Druh postižení :

Ročník

Počet žáků

Sluchové postižení

 

 

Zrakové postižení

 

 

S vadami řeči

  1., 2., 4., 5.             

        4

Tělesné postižení

        

       

S kombinací postižení

           3.

         1

S vývojovými poruchami učení

           7.

         1

 

F)  Prevence sociálně patologických jevů

   

V rámci prevence sociálně patologických jevů byl důsledně plněn plán Minimální program prevence.

     V letošním školním roce byla práce ŠMP zaměřena na:

- sledování chování u problémových  žáků

- prevenci kouření

- prevenci závislosti na mobilu a počítači

- právní vědomí starších žáků

- dopravní výchovu

- zdravotnickou přípravu a zdravý životní styl

- sledování školní docházky

    Většinu stanovených  cílů se dařilo plnit vlastními silami školy, tj. ve spolupráci  s ostatními pracovníky školy. Jedná se zejména o dopravní  výchovu, jejíž výuka probíhá systematicky formou dopravního  kroužku s  praktickým  ověřením 3.až 5. třídy  na dopravním hřišti v Českých Budějovicích.

   Formou kroužku a výukou ve vhodných předmětech probíhá  řadu let i zdravotnická příprava a výchova ke zdravému životnímu  stylu. Úroveň našich žáků v této oblasti je nadprůměrná,  což dokazuje každoroční umístění na předních místech  v soutěži Hlídek mladých zdravotníků (pořádá ČCK). Pro  žáky vyšších ročníků byla jistě přínosná i přednáška  gynekoložky MUDr. Kravařové.

   Prevenci kouření závislostí na mobilu  a počítači byla věnována značná pozornost v hodinách OV,  RV a Výchově ke zdraví. Zde spatřujeme velký problém, který  se snažíme řešit organizováním volného času, nabídkou alternativního  vyžití – širší nabídka kroužků.       

 

     Rovněž mimoškolní akce školní  družiny, sportovní akce (turnaj ve stolním tenisu, turnaj ve  florbalu, bruslení na stadionu, sportovní soutěž v Týně nad  Vlt.), ekologický výlet (3.-5.tř.), pěvecké soutěže (Superstars),  literární soutěže, nácvik na školní akademii, organizace  dětského dne v rámci školy i mimo ni, organizace soutěže  Správná čtyřka (5 škol) výrazně této prevenci pomáhají. Pro zpestření výuky právního vědomí  pro žáky 8. a 9. třídy jsme oslovili Policii ČR, OO Ševětín. Výsledkem byla jednorázová dvouhodinová  beseda, kterou žáci hodnotili jako zajímavou a přínosnou akci.

    Největším problémem v letošním roce i letech minulých  se jeví chování některých žáků, vztahy mezi žáky  ve třídách, šikana.  Důslednou prací třídních učitelů   a SMP se podařilo ve 2.pololetí klima v nejproblémovějších  třídách zlepšit. V rámci  lyžařského výcviku 7. a 8.třídy byly uplatněny zážitkové  metody, které mají výrazný vliv na stmelování kolektivu a  uvolnění atmosféry mezi žáky.   Ke zlepšení přispěly i  interaktivní besedy Občanského sdružení Semafór z Veselí  nad Lužnicí (5.,6.třída) a Krizového centra České Budějovice  (1. -5. třída). Školení  pro pedagogy pracovnicí OSPOD Týn nad Vltavou poskytlo učitelům  návod, jak postupovat v případě záškoláctví a jak pomoci  dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Byla uskutečněna  akce v prevenci alkoholu a omamných  a psychotropních látek formou exkurze pro starší žáky  v K centru, na záchytce a dětském detoxu.

    

   

G)  Další vzdělávání pedagogických pracovníků:

     V oblasti DVPP bylo provedeno naplánování akcí podle potřeb ZŠ a MŠ a podle zájmu pracovníků. Všichni ped. zaměstnanci se zúčastnili předmětových školení v rámci tvorby osnov ŠVP. Bylo dokončeno studium VP se zaměřením na žáky se zdravotním postižením I.  , pokračovalo a bylo dokončeno specializační studium pro ŠMP  /metodik prevence/,  ICT  Z mají všichni ped. pracovníci.  V příštím školním roce je nutné plánovat školení ped. pracovníků v návaznosti na Dotaci- Šablony. Rovněž je nutné postupně rozšiřovat vzdělávání v oblasti čerpání grantů. Průběžně pokračovalo vzdělávání k ŠVP.

                                                         

H)  Mimoškolní aktivity:

            

     Na naší škole máme zavedený systém zájmové mimoškolní činnosti, který realizujeme ve spolupráci s některými organizacemi v místě. Tento úkol jsme přijali proto, že v Dolním Bukovsku není jiná organizace, která by se touto činností zabývala a považujeme za potřebné zajistit využívání volného času dětí pozitivní činností. Zároveň tím naplňujeme zaměření našeho ŠVP - zdravý životní styl, otevřená škola a estetická výchova.    

     V naší obci pracuje celkem 24 zájmových kroužků, z nichž sedmnáct je přímo organizováno školou. Většinou pracují na velmi dobré úrovni a jsou pro naše děti přínosem. Ze dvaceti dvou  vedoucích je patnáct pracovníků školy a sedm z řad veřejnosti.

     Žáci spolu s vyučujícími Vv a ostatními zaměstnanci jsou již desátým rokem zapojeni v mezinárodním dětském hnutí „Na vlastních nohou“. Ve spolupráci všech zaměstnanců ZŠ a MŠ , dětí těchto zařízení a široké veřejnosti z řad rodičů a přátel školy byla uspořádána prodejní výstava vlastních výrobků a výtěžek celé akce ( 20.000,-Kč ) byl odeslán na konto této organizace. Zároveň jsme se zúčastnili Projektu Šance - Děti ulice, což svědčí o velmi dobře vypěstovaném vztahu dětí k solidaritě. Škola organizuje pravidelně sběr léčivých rostlin, kaštanů a žaludů. Žáci v rámci této akce sebrali léčivé rostliny za  1.138,- Kč,  kaštany a žaludy za 6.200 Kč.  Rovněž proběhla sběrová akce starého papíru, bylo sebráno 2.710 kg. 

      Žáci naší školy se zapojili do řady postupových soutěží organizovaných v rámci škol, případně organizacemi, které vedou zájmové kroužky na škole. V soutěžích dosáhli celé řady výborných a solidních výsledků.

 

 

 

 

 

Soutěže organizované školou:

 

Biologická olympiáda - okr. kolo:

·         P. Vaněk - 10. místo

 

Botanická olympiáda Rudolfa Kurky ve Veselí n. Luž:

·         obor botanika - 4. místo Chroustová , 5. Trnková

·         obor zoologie - 6. místo Vaněk, 10. Kovařík

 

Správná čtyřka - literární, vlastivědná, výtvarná soutěž škol Týnska

      *   3 x 1. místo 4. a  5. třídy , celkově 1. místo

 

Jihočeský zvonek- pěvecká soutěž, okresní kolo

      *   Krejčová, Petroušová - zlaté pásmo

           B. Venčovská - stříbrné pásmo

           Najmanová - bronzové pásmo

      *   krajské kolo- Petroušová - zlaté pásmo

 

Olympiáda z Čj- školní kolo

      *   Sinnlová 1. místo

           Mašková 2. místo

           Trnková  3. místo

 

Vyhodnocení literární soutěže - Stop  šikaně - krajská soutěž

           J.Sedlák - 2. místo

           Mariška - 5. místo

           Filipová - 7.místo

           Vomáčka- 8.místo 

                                                     

Olympiáda z dějepisu

       * Mašková  9. místo

          Sedlák  19. místo

 

 

Výtvarné soutěže

       * Mongolsko - celostátní výtvarná soutěž

          Petroušová, Kapcová        

        Světlo - pořádal KÚ České Budějovice

           kolektiv 6. a 7. p.r.

 

 Rybářská olympiáda SRŠ Vodňany       

       *  P. Vaněk, Hora, Mach, Špatný

           P. Trnková  1. místo

                                                                              

Zlatá udice

        * Trnková, Vaněk - 2. místo

           J. Špatný - 3. místo

           Mach - 4. místo

           M. Hora - 11. místo                                

 

Sportovní odpoledne 2. stupně

Turnaj ve florbalu 1.-9. tř.

Stonožka - zapojeni žáci, rodiče i organizace (20.000,-),  Den zdravé výživy

Celoškolní soutěž tříd na podporu pozitivního klimatu / proti šikaně/

Lampionový průvod, Dětský den/ spolupráce s hasiči  a  TJ

Matematický  Klokan - 3. třída

                                                     

Soutěže mimoškolních organizací:

 

Soutěž hlídek ml. zdravotníků 

starší žáci - 4. místo

                                                                         -15- 

Olympiáda z matematiky okresní kolo

Dudlíček - 4. místo

 

Pythagoriáda - školní kolo

1.-2. Sedláková, Nekolová 6. p.r.

1. Hrušková 7.p.r.

 

Výborných výsledků dosahovali žáci a žákyně z hasičského kroužku, kteří vzorně reprezentovali naši školu.Dudlíček, Dudlíčková, Kocanda,Tomasková a Venčovská

obsadili 5 krát první místo v okresních hasičských soutěžích.

   

J)  Základní údaje o hospodaření školy

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2009.

a)  Příjmy

            1. Celkové příjmy - 15.403.983,84Kč

            2. Poplatky od nezletilých žáků, rodičů nebo jiných zák. zást. - 123.786,-Kč

            3. Příjmy z doplňkové činnosti - 2.312.658,64Kč

            4. Ostatní příjmy - 819,-Kč

 

 b)  Výdaje

         1.Investiční výdaje celkem - 0,-

         2.Neinvestiční výdaje celkem - 15.307.787,10 Kč

                    z toho: náklady na platy - 6.975.530,-Kč

                                OON - 21.000,-Kč

                                zákonné odvody - 2.295.709,-Kč

                                učebnice, texty, pomůcky - 138.622,37Kč

                                ostatní provozní náklady 5.876.925,63Kč     

 

                                                           

K)  Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

 Naše škola byla zapojena v následujících rozvojových programech: 

 1. V rozvojovém programu-“Školní vybavení pro žáky základního vzdělávání“ jsme  

     obdrželi 14.000,-Kč.

2. Dále byly získány dotace v rozvojových programech: Podpora snížení dopadu

    meziročního počtu žáků ve výši 307.000,- Kč,  Zvýšení nenárokových složek mezd

    pedagogických pracovníků ve výši 476.000,- Kč a  Posílení úrovně odměňováníní

    nepedagogických pracovníků v částce 100.000,- Kč. 

 

Do mezinárodních programů naše škola zapojena nebyla.

 

L)  Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celožovotního učení.                                                   

M)  Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů

       ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko je dlouhodobě zapojena do akce Školní mléko a od 1.3. 2010 se zapojila do projektu Ovoce do škol, který je financován z cizích zdrojů.    

       Žádné jiné projekty financované z cizích zdrojů. škola nepředložila a nerealizovala.

 

 

 N)  Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a

        dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

 

      Spolupráce s místní odborovou organizací je na velmi dobré úrovni a plně respektuje uzavřenou kolektivní smlouvu. Na výborné úrovni je spolupráce s místními zájmovými organizacemi/ TJ, SDH, ČRS.. /, jejichž členové vedou naše zájmové kroužky.

 

 

 O) Poskytování informací

     Výroční zpráva ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko o poskytování informací k 28.2. 2010

Počet žádostí o informaci :     žádné

Počet vyřízených žádostí :      žádné

Počet odvolání :                    žádné

 

 

Výroční správa byla schválena dne 7. 10. 2010

 

 

 

                                                                                   

                                                                                          …..............................

                                                                                            ředitel ZŠ a MŠ