Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školní poradenské pracoviště > Plán poradenských služeb

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (ŠPP)

ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko

nám. Jiráskovo 31

Dolní Bukovsko

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou obvykle zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, případně školním psychologem/školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy. (Věstník MŠMT, 2005).

Koncepce poradenských služeb ve škole

Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitel školy, případně jím pověřený pracovník. 

Pracovníci školního poradenského pracoviště

Podle obsahu činnosti pedagogických pracovníků školy, kteří poskytují poradenské služby a s nimi spjatou informační a metodickou podporu učitelům, žákům a jejich rodičům lze rozlišit:

  1. A) poradenské pracovníky školy
  • výchovný - kariérní poradce
  • školní metodik prevence
  1. B) pracovníky, kteří se podílejí na poradenských službách, a vytvářejí konzultační tým pro poskytování služeb ve škole (viz §7 vyhlášky č. 72/2005 Sb.)
  • třídní učitel
  • další pedagogové, zejména učitelé výchov

 

Program/plán poradenských služeb na škole

Program pedagogicko-psychologického poradenství (školního poradenského pracoviště) naplňuje především tyto úkoly:

1) Výchovný poradce

Mgr. Marie Pilarčíková

Vykonává činnosti poradenské, činnosti informační a činnosti metodické.

O těchto činnostech vede dokumentaci.

 

Poradenské činnosti:

1) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze

    žáků, koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním

    a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací dráhy žáka, šetření.

    k volbě povolání, administrace, individuální poradenství v této oblasti, poradenství zákonným 

    zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků, spolupráce s ŠPZ (PPP, SPC) při 

    zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy

2) Poskytování informací žákům a rodičům o možnosti individuálního využití informačních služeb

    informačních poradenských  středisek úřadů práce.

3) Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost,

    a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.

4) Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní

    a průběžné) a intervenčních činností pro žáky, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností nebo 

    užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními, potřebují PO.

5) Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole,

    koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou.

 

Metodické a informační činnosti:

1) Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence. 

2) Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků,

    integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod. 

3) Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními

    vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy. 

4) Poskytování informací o činnosti poradenských pracovníků školy, o specializovaných školských

    a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech

    využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům. 

5) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných

    poradenských zařízení a jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

6) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce,

    navržená a realizovaná opatření.

 

Plán výchovného poradce

ZÁŘÍ – ŘÍJEN

- vytvořit plán VP, vytvořit plán hospitační činnosti

- aktualizace kartotéky žáků se specif. problémy učení a žáků vyžadující zvláštní pozornost

- spolupráce s tř. učiteli při adaptaci žáků v 1. a v 6. tř. a nových žáků

- koordinace spolupráce s ŠMP

- kontrola vyšetření žáků

- upozornit žáky 8. tř. na důl. prospěchu

- založit evidenci vycházejících žáků

- projednat IVP s vyučujícími učiteli a s rodiči žáků

- interaktivní program s preventivní tematikou (téma dle aktuálního ročního plánu) – 1.- 9. třída

- naplánovat, která třída půjde na exkurzi do bukovských podniků

- naplánovat vzájemné hospitace – tentokrát v rámci grantu - „tandemová výuka“

- v rámci grantu bude též probíhat příprava na vyučování žáků a doučování žáků ohrožených

  školním neúspěchem, též vzdělávání pedagogického sboru zaměřené na inkluzi

LISTOPAD – PROSINEC

- návštěva detoxu, záchytné a záchranné stanice v ČB – 8. třída

- výstava Vzdělání a řemeslo – 8. a 9. třída

- tř. schůzky – v 9. tř. informace rodičům o rozmisťování

- monitoring zájmu žáků o budoucí povolání

- intenzivní práce na indiv. kariérovém poradenství jednotl. žáků

- sledovat plnění IVP

- příprava na přijímací zkoušky

- odeslání přihlášek na umělecké školy

- celoškolní literární soutěž na aktuální téma

- příprava na přijímací zkoušky

LEDEN - ÚNOR

- hodnocení výsledků vých. práce za 1. pol. škol. roku

- příprava a vyplnění přihlášek ke studiu žáků

- kontrola potřeby nových vyšetření

- sledování údajů o vybrané škole na internetu

- příprava na přijímací zkoušky

- vydat zápisové lístky

- kontrola vyplněných přihlášek

BŘEZEN – DUBEN

- kontrola odeslání přihlášek

- sledovat přijímací řízení

- příprava 2. kola přij. řízení

- sledovat informace na internetu

- příprava zápisu do 1. třídy

KVĚTEN – ČERVEN

- vypracovat přehled výsledků přijímacího řízení

- předat žákům 8. tř. materiály a potřebné informace k volbě povolání

- vyhodnotit plnění plánu VP

- zpracovat materiály do školní kroniky

- napsat zprávu VP 

- celoškolní soutěž na témata dle ročního plánu

 

Vzdělávací a výchovné problémy budou řešeny aktuálně, podle potřeb žáků, ped. pracovníků, zákonných zástupců. VP bude celý rok spolupracovat s TU, ŠMP, bude se  sledovat výskyt negativních jevů v chování žáků.

 

2)  Koordinátor preventivních aktivit – školní metodik prevence

Mgr. Ivana Faflíková

 

Metodické a koordinační činnosti

1) Tvorba a realizace preventivního programu školy.

2) Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci

    problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit

    v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými,  

    preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence 

    sociálně patologických jevů. 

3) Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči

    v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů. 

4) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných

    poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů a zajišťování těchto zpráv

    a informací v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

5) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika

    prevence, navržená a realizovaná opatření.

 

Informační činnosti

1) Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů,

    o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence  

    pedagogům školy.

2) Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací

    a zkušeností.

3) Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně

    patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, pedagogicko- 

    psychologické poradny, zdravotnická zařízení, policie, orgány sociální péče, nestátní organizace  

    působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce, organizace

   i jednotliví odborníci).

 

Poradenské činnosti

1) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování;

     poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně 

     zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli

     a výchovným poradcem).

2) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje

     sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně  

     rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.

 

 

Standardní činnosti školního poradenského pracoviště

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.        

 

Konzultační hodiny:

Výchovný poradce a školní metodik prevence: pondělí 15,00 – 16,00 hod., případně dle domluvy

Kontakt: zsdbuk@seznam.cz, 385 726 122

                                                  

Práce s informacemi a důvěrnými daty

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí

v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem

č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.