Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Dokumenty ZŠ > Výroční zprávy > Výroční zpráva 2014/2015

Výroční zpráva 2014/2015

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

 

 

ZŠ a MŠ DOLNÍ BUKOVSKO za školní rok 2014/15

 

 

Obsah:      

           

 A     Charakteristika základní školy a mateřské školy, základní údaje.

B      Vzdělávací koncepce školy.

C      Přehled pracovníků školy. 

D     Přijímací řízení a zápis

E      Výsledky vzdělávání

F      Hodnocení ŠMP  a VP– 2014/2015

G     Další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

H     Mimoškolní aktivity.

CH  Výsledky inspekce.

J       Základní údaje o hospodaření školy. 

K     Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů.

L      Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

M     Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů. 

N     Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

O     Poskytování informací

 

 

           

 

A     Charakteristika základní školy a mateřské školy, základní údaje

 

Základní škola a Mateřská škola v Dolním Bukovsku se řadí mezi menší plně organizované školy se žáky v devíti ročnících. Při škole pracuje školní družina se dvěma odděleními a mateřská škola se třemi třídami. Školu  na konci tohoto školního roku navštěvovalo 172 žáků. Školní družinu navštěvovalo 60 dětí. Vybavením pomůckami a materiály je škola na velmi dobré úrovni. Problémem zůstávají malé prostory tělocvičny. Tuto situaci řešíme ve spolupráci se zřizovatelem dalším využíváním sálu kulturního domu pro účely školní tělesné výchovy. Přínosem pro školní akce je také smlouva o využití sportovního areálu TJ, který slouží i zájmové mimoškolní činnosti dětí. V srpnu 2009 byla otevřena nová mateřská škola se třemi třídami s celkovou kapacitou 72 žáků, ta byla v roce 2011 navýšena na 75 a v letošním roce na 81. Byla postavena nová školní jídelna pro žáky s kapacitou 410 jídel denně, dále pro zaměstnance a hospodářskou činnost pro cizí strávníky.

 

Od ledna 2006 došlo k novému názvu společného zařízení - Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko. Od ledna 2008 se změnil název zřizovatele - Městys Dolní Bukovsko.

 

Název školy

Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko

Adresa školy

náměstí Jiráskovo 31, 37365

Právní forma

příspěvková organizace

IČO

75001365

IZO

107720353

identifikátor školy

650024842

vedení školy

ředitel: Mgr. Josef Kapinus

zástupce ředitele: Mgr. Anna Šubrtová

Kontakt

tel.: 385726122, fax: 385726281

e-mail: zsdbuk@iol.cz

www.dolnibukovsko.cz/zakladniskola

 

 

Název zřizovatele

Městys Dolní Bukovsko

Adresa zřizovatele

 náměstí Jiráskovo 67

Kontakt

Tel.: 385726101, fax: 385726163

e-mail mazanec@dolnibukovsko.cz

Součásti školy

Kapacita

Mateřská škola

75

Základní škola

190

Školní družina

60

Školní jídelna ZŠ

410

 

 

 

 

Základní údaje o součástech školy

Součást školy

Počet tříd/ oddělení

Počet dětí/

žáků

Počet dětí/

žáků na třídu

Počet žáků

na pedagoga

Mateřská škola

3

75

25

18,7

1. stupeň ZŠ

5

108

21,6

17,8

2. stupeň ZŠ

4

66

16,1

11,4

Školní družina

2

60

30

30

Školní jídelna MŠ

1

75

X

X

Školní jídelna ZŠ

1

156

X

X

 

 

Údaje o školské radě

Datum zřízení

1. 11. 2005

Počet členů školské rady

9

Kontakt

Mgr.Jan Dudlíček , Hartmanice 32 , 37365

 

 

Údaje o občanském sdružení při škole

Registrace

14. 10. 1991

Zaměření

spolupráce rodičů a školy

Kontakt

Ivana Schořovská, Dolní Bukovsko 233

B     Vzdělávací koncepce školy

 

Všechny ročníky byly vzdělávány podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko č.j. 25/1 2009 včetně Dodatku  k ŠVP ZV. Koncepce je zřejmá z hodnocení práce v dalších kapitolách.

 

Mateřská škola pracuje podle vlastního předškolního výchovně vzdělávacího programu.

 

Školní družina pracuje podle vlastního vzdělávacího programu.

 

 

 

C     Přehled pracovníků školy

 

Na škole pracuje celkem 29 pracovníků. Z toho na ZŠ 13 učitelů, dvě vychovatelky ŠD (obě na snížený úvazek), asistent pedagoga (vychovatelka ŠD), tři správní zaměstnanci a jedna administrativní pracovnice. V MŠ pracují čtyři učitelky a jedna správní zaměstnankyně.  Ve školní jídelně pak čtyři pracovnice. Pro stravování cizích strávníků pracují ve školní jídelně další tři pracovnice (zaměstnankyně městyse). Všichni pracovníci jsou kvalifikovaní pro svou profesi. Délka praxe je v rozmezí dvou až čtyřiceti let (poměrně rovnoměrně rozložena). Pedagogický sbor je po návratech z MD stabilizovaný.  Až na tři učitele/ky ZŠ a dvě učitelky MŠ bydlí všichni pracovníci přímo v městyse. V letošním roce pracovala 1 učitelka jako zástup za mateřskou dovolenou a došlo ke změně vedoucí školní kuchařky a další  kuchařky.

 

Základní údaje o pracovnících školy

 

Počet pracovníků celkem

28

 

Počet učitelů ZŠ

13

 

Počet vychovatelů ŠD a asist. pedagoga

2

 

Počet učitelek MŠ

4

 

Počet správních zaměstnanců ZŠ

4

 

Počet správních zaměstnanců MŠ

1

 

Počet správních zaměstnanců ŠJ

4

 

Pedagogičtí pracovníci

Funkce

Úvazek

Roků ped. praxe

Stupeň vzdělání

Aprobace

Maříková

TU 3. p.r.

1,0

do 19 let

1.- 5.r.

Fišerová

TU 1. p.r.

1,0

Do 12 let

1.- 5.r.

Karbanová

TU 2. p.r.

1,0

    do 12 let

1.- 5.r.

Faflíková

TU 5. p.r.

1,0

do 27 let

1.- 5.r.

Vondrášková

TU 4. p.r.

1,0

do 19 let

1.-5.r.

Pincová

TU 6. p.r.

1,0

do 12 let

Čj-Aj

Pilarčíková

VP, TU 7.p.r.

1,0

nad 27 let

Čj-HV

Pechová

ICT,TU 9.p.r.

1,0

do 12 let

M-VV

Matoušek

 

1,0

do 6 let

CH-Př

Nesporý

 

1,0

nad 27 let

M-ZPV

Mikešová

TU 8.p.r.

1,0

do 12 let

Čj-D

Kliková

vychov. ŠD, as.p.

0,86

do 19 let            

vychovatelka

Mrázová

vychov. ŠD

0,96

nad 27 let

vychovatelka

Korbelová

učitelka MŠ

1,0

nad 27 let

učitelka MŠ

Dušková

učitelka MŠ

1,0

nad 27 let

učitelka MŠ

Malechová

zást.ř. pro MŠ

1,0

nad 27 let

učitelka MŠ

Vomáčková

učitelka MŠ

1,0

do 27 let

učitelka MŠ

Šubrtová

z.ř. ZŠ a MŠ

1,0

nad 27 let

1.- 5.r.

Kapinus

řed. ZŠ a MŠ

1,0

nad 27 let

Čj-D

               

 

 

Ostatní pracovníci

Funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání

Machová Anna

samostatná odb. kuchařka

1,0

SOU

Daňková Irena

samostatná odb. kuchařka

1,0

SOU

Machová Alena

kuchařka

1,0

SOU

Lomská

ved. školní jídelny ZŠ a MŠ

1,0

Hrušková

účetní ZŠ a MŠ

1,0

Černý

školník ZŠ                                 

1,0

SOU

Dupalová

uklizečka ZŠ

1,0

SOU

Laznová

uklizečka ZŠ

1,0

SOU

Kubíková

uklizečka MŠ

1,0

SOU

Vondrová

pom. kuchařka

0,75

SOU

Černý

topič ZŠ

0,5 h/d

SOU

Lomská

topič MŠ

0,5h/d

 

Místo pí Daňkové/ na MD / pí Tůmová

 

  

D     Přijímací řízení a zápis

 

Do 1. třídy jsou děti zařazovány po řádném zápisu. Do všech tříd pak v případě přistěhování do obvodu školy. V případě žádostí rodičů zařazujeme děti i z jiných školních obvodů. V letošním roce jsme zapsali 24 nových žáků a žákyň, z nichž čtyři mají odloženou školní docházku.

 

Do školní družiny jsou děti zařazovány na základě písemných žádostí rodičů, letos chodilo
do ŠD 60 dětí, zájem byl vyšší, ale kapacita to neumožňovala. Řešením, ale ne úplným, byla hlídací třída při odpoledním vyučování. Do mateřské školy jsou děti zařazovány rovněž po řádném zápisu, školu navštěvovalo 75 předškoláků, zájem byl opět vyšší a na základě žádosti o navýšení počtu žáků/žákyň nám byla zvýšena kapacita mateřské školy na 81 dětí od 1. 9. 2015.

 

 

 

Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol:

 

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do prvních tříd

z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)

počet odkladů pro  školní rok 2015/16

1

20

5

4

 

 

Výsledky přijímacího řízení:

 

a)      na SŠ zřizované krajem a soukromé SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato:

 

gymnázia

obchodní

akademie

zdravotní školy

průmyslové

školy

ostatní střední školy

střední odb.učiliště

Celkem

 

2

0

0

5

8

-

15

 

b)      do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato:

 

z devátých ročníků

z nižších ročníků

5

1

 

c)       počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku

 

v devátém ročníku

v nižším ročníku

20

1

 

 

 

E     Výsledky vzdělávání

 

Společná příprava školního roku byla zahájena 27. 8. 2014 podle plánu hlavních úkolů. Vzhledem k tomu, že rámcová příprava proběhla již tradičně v červnu, nevyskytly se závažnější problémy v zahájení školního roku. Také příprava pomůcek a doplnění učebnic proběhly
bez větších problémů. Důraz byl položen na vzdělávání podle ŠVP ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko včetně Doplňku ŠVP ZV.

 

Byly zpracovány rámcové úkoly plánu práce/ nezbytné podklady k vlastnímu hodnocení školy/ na školní roky 2013-16, jejichž dílčí plnění bylo v kontrolní činnosti, na pedagogických radách, na poradách pedagogických pracovníků a na schůzkách metodických orgánů školy průběžně hodnoceno. Rovněž se uskutečnilo testování žáků 4. a 7. třídy z anglického jazyka, které jsme si sami zvolili. V porovnání s ostatními školami jsme mírně nadprůměrní. Stejný výsledek byl dosažen při testu 8. třídy z oblasti finanční gramotnosti.

V podmínkách ke vzdělávání je nutné vyzdvihnout spolupráci vyučujících na obou stupních
se správními zaměstnanci- péče o vzhled tříd, proti vandalismu, péče o školní majetek, zapojení třídní samosprávy na 2. st., žákovský parlament.

 

Dobře se daří zachovat diferencovaný přístup k žákům, integrace, individuální plány žáků včetně práce asistenta pedagoga. Výborná je spolupráce s logopedkou, možnost studia 1 uč. logopedii. Výrazně pomohla v práci se žáky individuální výuka v rámci grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání, rovněž i možnost využití těchto podpůrných prostředků v DVPP. To je nutné zaměřit na karierní řád pedagogických pracovníků.

 

Spolupráce s rodiči, SRPDŠ a ŠR je nadprůměrná, rodiče jsou výrazně zapojeni do vedení zájmových kroužků. Velmi dobře spolupracujeme s TJ, SDH, ČRS, ČMS a soutěžní výsledky tomu odpovídají. Vynikajících výsledků dosahujeme v solidární pomoci potřebným dětem hlavně
ve Stonožce / Hnutí na vlastních nohou/, ale i Fond Sidus, Podaná ruka, Aktivní škola.

 

Zlepšili jsme výsledky v okresních olympiádách zejména v dějepisu a přírodopisu, ale i ostatní výsledky svědčí o velmi dobré práci. Zlepšení je třeba v lepší prezentaci ZŠ a MŠ ve Zpravodaji, krajském tisku, odborných pedagogických časopisech. Ve školní družině vyšlo větší zaměření na etiku, nutno v nastoupeném trendu nadále pokračovat.

 

Podařilo se nám dále vybavit fyzikální učebnu, připojit na rychlý internet zbylé třídy,  pokračovat ve vybavování učebny dílen s využitím pro 2. i 1. Stupeň. V testech  pro 9. ročník    z přírodovědných a společenských předmětů jsme dosáhli lehce nadprůměrných výsledků, což svědčí o dobré práci v rámci vyučování.

 

Standardní řízení školy se projevilo příznivým klimatem pro práci všech zaměstnanců. Stabilně je třeba věnovat pozornost přechodu z 5. do 6. ročníku a přijímání žáků na střední školy a odborná učiliště – snaha o zpětnou vazbu.

 

Větší důraz je nutné věnovat oblasti sebereflexe a sebehodnocení žáků a žákyň. Toto je potřeba neustále průběžně rozvíjet ve všech vyučovacích předmětech včetně hospitační a jiné kontrolní činnosti.

 Podařilo se vyměnit tabule na 2. stupni, letošní rok jsme tento úkol dokončili i na 1. stupni.  Zrekonstruovali jsme školní zahradu MŠ a zbývá nám ji ještě dovybavit herními prvky. Podařilo se nám ve spolupráci s městysem vybudovat doskočiště pro skok daleký a vysoký v našem areálu, čímž jsme pomohli rozvíjet sportovní vyžití dětí včetně soutěží.

Provedená autoevaluace úkolů a cílů na rok 2014/15 ukázala zlepšení podmínek pro vzdělávání včetně výsledků srovnávacích testů. V testování více využívat uvedených příkladů ČŠI. Tradičně výborná je spolupráce s rodiči včetně vedení zájmových kroužků. Došlo k ukončení zástupů za mateřskou dovolenou. Dobré klima ve škole odpovídá tradici menší školy.

 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

 

 

Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

Neprospělo

Počet žáků s dostatečnou

Nehodnoceno

1. stupeň

108

90

0

3

0

2. stupeň

66

18

1

27

2

Celkem

174

108

1

31

2

 

 

Přehled o chování

 

 

Počet žáků

Pochvala TU

Pochvala ŘŠ

NTU

Důtka TU

Důtka ŘŠ

2. stupeň

3. stupeň

1. stupeň

108

28

-

3

3

-

-

-

2. stupeň

66

18

-

-

5

-

-

1

Celkem

174

46

-

-

8

-

-

1

 

 

Údaje o zameškaných hodinách

 

 

Počet omluvených hodin

Počet omluvených hodin na žáka

Počet neomluvených hodin

Počet neomluvených hodin na žáka

1. stupeň

3621

33,5

0

0

2. stupeň

3755

58,6

0

0

Celkem

7376

42,3

0

0

 

 

Údaje o integrovaných žácích:

 

Druh postižení:

Ročník

Počet žáků

Sluchové postižení

 

 

Zrakové postižení

 

 

S vadami řeči

 

 

Tělesné postižení

 

 

S kombinací postižení

9

1

S vývojovými poruchami učení

2,4,5,6,9

5

 Všichni integrovaní žáci pracovali podle individuálních vzdělávacích plánů sestavených
ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a průběžně vyhodnocovaných.

 

F     Hodnocení ŠVP  a VP– 2014/2015

 

Stanovené cíle pro letošní rok v oblasti rizikového chování žáků

 

1. Prevence šikany

2. Právní vědomí

3. Internetové podvody dětí a mládeže

4. Pravidelná informovanost 8.třídy o drogových závislostech a alkoholu – exkurze

5. Dopravní výchova – pokračování v systematické přípravě – 4.třída

6. Sledování školní docházky - VP

7. Korupce

8. Extrémismus

9. Sexuální výchova

 

Stanovené cíle pro letošní školní rok se podařilo pomocí různých forem a metod splnit,
a proto v příštím školním roce navážeme podobným a osvědčeným stylem, zařadíme však další oblasti rizikového chování, které jsou obsaženy v metodickém doporučení MŠMT.

 

V polovině školního roku se vrátila z mateřské dovolené kvalifikovaná učitelka OV a RV, která ve svých hodinách zajistila kvalitní informovanost žáků 2. stupně ve stanovených oblastech rizikového chování. I v ostatních předmětech, např. ČJ, Př, Ch, PRV nebo VV, byla vhodným způsobem zařazena témata, které souvisejí s oblastí prevence.

 

Na výuku navázaly jednorázové akce organizované a realizované kolektivem učitelů,
např. celoškolní soutěž na 10 stanovištích (témata korupce, právní vědomí extrémismus), účast dětí v různých soutěžích, Noc s Andersenem, školní a vlastivědné výlety, návštěva Hopsária v ČB, exkurze na záchytce a dětském detoxu, plavecký výcvik, společná projekce filmů Davida Vignera
s preventivní tématikou, společné cvičení zumby dětí s učiteli, účast na edukační akci záchranné služby „Zachraňujeme život s Kryštůfkem“, každoroční charitativní akce Stonožka – hnutí
na vlastních nohou, veřejná vystoupení pro občany městyse atd.

 

I v letošním roce jsme pokračovali v systematické přípravě 4.třídy v dopravní výchově formou dopravního kroužku a návštěv na dopravních hřištích. S dopravní výchovou souvisí
i poskytování první pomoci, kterou si žáci prakticky nacvičili ve zdravotnickém kroužku.

 

Pro zpestření a zvýšení zájmu dětí jsme využili dobré spolupráce s Policií ČR, konkrétně
e členem Preventivně informačního oddělení nprap. Bc. Milanem Bajcurou, který svými besedami na 2.stupni podpořil vybraná témata stanovená v MPP. Pozitivně lze hodnotit i přednášku gynekoložky MUDr. Kravarové a zejména dlouhodobý a komplexní program prevence O.S. Semafór Veselí nad Lužnicí. Rozšiřování vzdělání učitelského sboru v oblasti prevence rizikového chování je zajištěno úzkou spoluprací se ŠMP, která poskytuje v konkrétních případech rizikového chování metodické vedení a odbornou pomoc. Lektorka Ivana Bečvářová provedla proškolení pedagogických pracovníků – téma asertivita.

 

Během celého školního roku řešily ŠMP a VP řadu drobných incidentů mezi dětmi, které
se podařilo ve spolupráci s třídními učiteli a vedením školy, popř. rodiči, úspěšně zvládnout.
V jednom případě škola spolupracovala s OSPOD v Týně nad Vltavou, Policií ČR a kurátorkou
pí Kordíkovou (Magistrát ČB). V jednom případě také řešeno opakované umístění žáka do SVP
v ČB.

 

 

Klima v některých třídách stále vykazuje negativní výkyvy, proto budeme i nadále pokračovat v systematické práci v této oblasti.

 

Pokračovala dlouhodobá spolupráce s místními organizacemi – SDH, TJ Sokol, myslivecké sdružení, které doplňují nabídku zájmových kroužků pro naše žáky.

 

Do plnění MPP byli zapojeni všichni vyučující, kteří spolupracovali se ŠMP a také se celý rok aktivně podíleli na smysluplném vyplnění volného času dětí (vedení zájmových kroužků). Veškeré preventivní aktivity probíhaly za podpory vedení školy.

 

Během celého roku byly žákům i rodičům k dispozici konzultační hodiny ŠMP.

 

 

Zpráva výchovného poradce za školní rok 2014/15

 

  1. 1.      Školní akce

Výstava Vzdělání a řemeslo – 8. a 9. třída

Záchytka a dětský detox, záchranka – 8. třída

MUDr. Kravarová – gynekoložka – 8. a 9. třída (sexuální chování, antikoncepce, ...)

Kryštůfek záchranář – 7. tř.

Policie ČR – 5. - 9. třída –internetová kriminalita

Charitativní sbírka Život dětem – na podporu rodin pečujících o těžce nemocné dítě

Noc s Andersenem – 1. stupeň, 9. třída

Literární úvahy na téma : záškoláctví

Návštěva divadla v Č. Budějovicích Etiketa pro sígry – 7. - 9. tř.

S. Perepelyatnik - koncert pro celou školu – klavír a housle

 

  1. 2.      Integrovaní žáci

Václav Nekola – 2. třída – vývojová dysfázie

Annemarie Hantová . -4. třída - narušený vývoj řeči, jazyka, dyslexie, špatná soustředěnost.

Miroslav Vacek -5. třída – porucha pozornosti na bázi ADHD syndromu

Tomáš Marek – 6. třída - dyslexie

Matěj Zeman – 9. třída – oslabení motoriky na bázi DMO, epilepsie, oslabení CNS. Má

snížen počet vyučovacích hodin, má pedagogického asistenta.

Petr Vomáčka -9. třída – specifické výukové obtíže v oblasti čtení a pravopisu – dyslexie, dysortografie, obtíže v koncentraci osobnosti

 

  1. 3.      Rozmisťování

Tento školní rok bylo rozmisťováno 22 žáků z 9., 8. a 5. třídy. Žák 5. třídy se dostal na gymnázium. 20 žáků 9. třídy bylo rozmístěno. Žák z 8. třídy odchází na učební obor.
Žáci 9. třídy :

Gymnázia – 2

Střední odborné školy – 12

Tříleté učební obory – 6

Všichni žáci si mohli podat 2 přihlášky. Na SOŠ a gymnázia se dělaly přijímací zkoušky.

 

Závěr

Podařilo se zcela minimalizovat záškoláctví.

Vyvstaly ale opět problémy mezi žáky v jednotlivých třídách.

Je tedy potřeba věnovat se vztahům mezi žáky v jednotlivých třídách i mezi třídami.

Je potřeba klást větší důraz na důležitost prospěchu, hlavně při volbě střední škol.

Je třeba klást větší důraz na důslednost.

Věnovat se žákům 8. a 9. třídy – předávat nové informace o volbě povolání.

Pracovat individuálně se žáky, zvláště s integrovanými.

Zaměřit se na hledání talentovaných žáků a i s nimi individuálně pracovat.

Ve školním roce 2015/2016 je třeba věnovat větší pozornost: sexuální výchova, HIV

mezilidské vztahy, agrese, slušné chování ve škole i na veřejnosti ,

patologické hráčství - gambling, netolismus = virtuální drogy

 

 

G     Další vzdělávání pedagogických pracovníků

   

V oblasti DVPP bylo provedeno naplánování akcí podle potřeb ZŠ a MŠ a podle zájmu pracovníků. Všichni pedagogičtí zaměstnanci se zúčastnili předmětových školení v rámci tvorby doplňování osnov ŠVP a na vypracování Dodatku k ŠVP. Bylo dokončeno studium VP
se zaměřením na žáky se zdravotním postižením, a specializační studium pro ŠMP /metodik prevence/, ICT Z mají všichni ped. pracovníci a rovněž všichni prošli školením na využití interaktivní tabule v moderním vyučování.  Využitím grantů Zvyšování kvality ve vzdělávání a Učitel 21. Století jsme mohli uskutečnit několik DVPP vybrané na míru v naší škole.

V příštím školním roce je nutné pokračovat v plánování školení pedagogických pracovníků v návaznosti na možný karierní řád. Rovněž je nutné postupně rozšiřovat vzdělávání v oblasti čerpání grantů. Průběžně pokračovalo vzdělávání k ŠVP, zejména
 k Standardům a Dodatku RVP ZV. Rovněž probíhalo vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti využití nových modulů ČŠI.

 

 

H     Mimoškolní aktivity

    

Na naší škole máme zavedený systém zájmové mimoškolní činnosti, který realizujeme
ve spolupráci s některými organizacemi v místě. Tento úkol jsme přijali proto, že v Dolním Bukovsku není jiná organizace, která by se touto činností zabývala a považujeme za potřebné zajistit využívání volného času dětí pozitivní činností. Zároveň tím naplňujeme zaměření našeho ŠVP - zdravý životní styl, otevřená škola a estetická výchova. V této oblasti dosahujeme tradičně výborných výsledků.   

 

V naší škole pracuje celkem 29 zájmových kroužků, z nichž osmnáct je přímo organizováno školou. Většinou pracují na velmi dobré úrovni a jsou pro naše děti přínosem. Ze dvaceti čtyř vedoucích je patnáct pracovníků školy a devět z řad veřejnosti.

 

Žáci spolu s vyučujícími a ostatními zaměstnanci jsou již devatenáctým rokem zapojeni
v mezinárodním dětském hnutí „Na vlastních nohou“. Ve spolupráci všech zaměstnanců ZŠ a MŠ, dětí těchto zařízení a široké veřejnosti z řad rodičů a přátel školy byla uspořádána prodejní výstava vlastních výrobků a výtěžek celé akce (34.000,-Kč) byl odeslán na konto této organizace. Zároveň jsme se zúčastnili Projektu Šance - Děti ulice, veřejné sbírky Fond Sidus s částkou 2.724,- Kč,
což svědčí o velmi dobře vypěstovaném vztahu dětí k solidaritě. Rovněž jsme se aktivně zúčastnili sbírky občanského sdružení Život dětem a vybrali jsme 2550 Kč. Velmi zajímavou akcí byl celoroční sběr plastových víček na podporu handicapovaných dětí, kde jsme získali 1583 Kč. Získali jsme i grant na podporu stravování sociálně slabých dětí - Obědy zdarma. Škola organizuje pravidelně sběr léčivých rostlin, kaštanů a žaludů. Žáci v rámci této akce sebrali léčivé rostliny
za 659,- Kč,  kaštany a žaludy za 37.672 Kč.  Rovněž proběhla sběrová akce starého papíru, bylo sebráno 30.780 kg - 6.místo v celorepublikové soutěži, na žáka máme asi 192 kg, 6. místo
v průměru na jednotlivce. Sebrali jsme rovněž 32 kg hliníku. Zisk je použit
na odměny pro sběrače, na platbu kulturních představení, na mimořádné školní výlety. 

 

Ve spolupráci se SRPDŠ jsme uspořádali Školský ples, výtěžek 21.000,- Kč byl použit
ve prospěch žáků a žákyň školy.

 

Žáci naší školy se zapojili do řady postupových soutěží organizovaných v rámci škol, případně organizacemi, které vedou zájmové kroužky na škole. V soutěžích dosáhli celé řady výborných a solidních výsledků.

 

 

Soutěže organizované školou:

 

Biologická olympiáda - okr. kolo: Krejčová 14.

 

Olympiáda z Čj-

školní kolo – 1. místo Krejčová, 2. Vozková, 

okresní kolo – Vozková 13,

 

Olympiáda z dějepisu

školní kolo – 1. místo Nejedlý, 2. Buřičová, 3. místo Nečasová

okresní kolo – 12. místo Nejedlý, 25. Buřičová, 39. Nečasová

 

Český jazyk

Recitační soutěž Svátek slov v Týně nad Vltavou - 1. Pour Dominik,  3. Krejčová                                                   

 Literární soutěž Jihočeský úsměv – 1. Pernicová

 Literární soutěž Česká pošta – účast 7. a 9. třídy

Matematika

Pythagoriáda – 32.Krampl

Matematický klokan- 2.-9. třída

                                  

Matematická olympiáda-Krampl  školní kolo

 

Bobřík informatiky – 5. a 6. třída

 

Chemická olympiáda- 9. třída

 

Finanční gramotnost – republikové finále – 1. D.Bukovsko A – Nejedlý, Mrázová, Krejčová,                   

                                                                                                         Buřičová

                                                                   2. D. Bukovsko B – Vejvoda Kokeš, Bauerová

Olympiáda v Aj – školní kolo 1. Nejedlý

Rybářská olympiáda Zlatá udice

okresní kolo    starší –  Hora Milan 3.

                        Mladší – Šturma Štěpán 1.

 

 

Zlatá srnčí trofej

oblastní kolo   mladší – Jindra 1.

starší –   P. Trnka 3.

 

Sportovní soutěže

Sportovní odpoledne 2. stupně

Atletická olympiáda Týn – 1. stupeň- Kovařík, Daněk, Vítová – 1. místo

                                      2. stupeň – Junek, Špatný, Mrázová, Machová – 3. Místo

Odznak všestrannosti olymp. vítězů –  6. - 9. třída

Štafetové běhy – 1. - 4. třída

      McDonalds Cup – 1. - 3. třída

      Pit bike park D. Bukovsko – Špatný 7. místo

 

Ostatní pravidelné akce

Stonožka - zapojeni žáci, rodiče i organizace (31.000,-), 

Den zdravé výživy

Celoškolní soutěž tříd na podporu pozitivního klimatu / proti šikaně, pro dopravní výchovu/ Lampionový průvod, Dětský den/ spolupráce s hasiči-  cvičení při mimořádné události, Vánoční koledování, Ukaž, co umíš

 

Výborných výsledků dosahovali žáci a žákyně z hasičského kroužku, kteří vzorně reprezentovali naši školu.   

 

Výborné 1. místo opět obhájili naši žáci v celorepublikovém finále soutěže „Rozpočti si to“ v sestavě Mrázová, Buřičová, Krejčová, Nejedlý /9.třída/ a Kokeš, Bauerová, Vejvoda /6.třída/obsadili druhé místo.

 

V rámci získaných prostředků při sběrových akcích a plesu byli žáci ve spolupráci se SRPDŠ zdarma v Hopsáriu v Českých Budějovicích a na poznávacím výletu lodí po Vltavě.

 

Na ukončení školního roku jsme uspořádali velice zdařilou školní akademii Ukaž, co umíš ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, která byla nejen rodiči, ale i ostatními občany velice dobře hodnocena.

 

 

 

CH  Výsledky inspekce

    

V tomto školním roce 2014/2015 bylo provedeno na naší škole inspekční elektronické zjišťování ČŠI  alternativní metody výuky - INEZ a kontrola zabezpečení vstupu do školského zařízení. Dalším tématem byla problematika vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem doplněná o otázky týkající se výuky cizích jazyků a problematika financování školního stravování.

 

Předcházející inspekce:

 ve školním roce 2013/14 -  inspekční elektronické zjišťování

 ve školním roce 2013/14 - inspekční elektronické zjišťování – povinné přijímací zkoušky

                                            na střední školy a vybavení ICT

ve školním roce 2012/13 - komplexní inspekce v ZŠ a MŠ

 

            V letošním školním roce byla provedena kontrola OIBP PŠ bez podstatných závad
a veřejnosprávní finanční kontrola Krajského úřadu České Budějovice rovněž bez závad. Také finanční kontrola Městyse Dolní Bukovsko proběhla bez nedostatků.

 

 

J     Základní údaje o hospodaření školy

 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2014.

a)         Příjmy

1. Celkové příjmy - 18.175.921,38Kč

2. Poplatky od nezletilých žáků, rodičů nebo jiných zák. zást. - 270.600,-Kč

3. Příjmy z doplňkové činnosti - 2.582.160,20Kč

4. Ostatní příjmy – 130,-Kč

b)         Výdaje

1. Investiční výdaje celkem - 0,-

2. Neinvestiční výdaje celkem - 17.879.320,13 Kč

z toho: náklady na platy - 8.110.702,-Kč

OON - 61.000,-Kč

zákonné odvody - 2.760.462,-Kč

učebnice, texty, pomůcky - 109.326,31Kč

ostatní provozní náklady 6.837.829,82,-Kč     

 

 

K     Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

 

Naše škola byla zapojena v následujících rozvojových programech.

 

V letošním roce jsme dokončili čerpání z operačního programu, Zvyšování kvality
ve vzdělávání a zároveň z grantu Učitel 21 století. Závěrečnými monitorovacími zprávami
a vyhodnocením jsme tyto programy ukončili.

 

          V letošním roce jsme obdrželi grant 5.760,- Kč na dopravní výchovu a grant na prohlídku ekologického zpracování odpadu ve výši 10.040 ,-Kč.

 

  Do mezinárodních programů naše škola zapojena nebyla.

                                                                  

                                                                                      

L     Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

 

Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

 

 

 

M    Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů

ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko je dlouhodobě zapojena do akce Školní mléko a od 1. 3. 2010 se zapojila do projektu Ovoce do škol, který je financován z cizích zdrojů.    

Žádné jiné projekty financované z cizích zdrojů. škola nepředložila a nerealizovala.

 

 

N     Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

 

Spolupráce s místní odborovou organizací byla do 31. 12. 2011 na velmi dobré úrovni a plně respektovala uzavřenou kolektivní smlouvu. Od 1. 1. 2012 byla místní odborová organizace zrušena. Na výborné úrovni je spolupráce s místními zájmovými organizacemi/ TJ, SDH, ČRS, MS... /, jejichž členové vedou naše zájmové kroužky.

 

 

 

O      Poskytování informací

   

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko o poskytování informací k 28. 2. 2015

Počet žádostí o informaci :     žádné

Počet vyřízených žádostí :      žádné

Počet odvolání :                      žádné

 

 

Podklady pro tuto výroční zprávu byly projednány metodickými orgány školy, učitelkami MŠ
a vych. ŠD ve dnech  27. 8. 2015. Po připomínkách byla schválena pedagogickou radou dne
28. 8. 2015. Školská rada ZŠ a MŠ schválila výroční zprávu 15. 9. 2015.

 

 

V Dolním Bukovsku dne 15. 9. 2015

                                                                                                   …………………………………

                                                                                                   ředitel ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko