Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Dokumenty ZŠ > Výroční zprávy > Výroční zpráva 2010/2011

Výroční zpráva 2010/2011

 

V Ý R O Č N Í     Z P R Á V A

 

 

ZŠ a MŠ DOLNÍ  BUKOVSKO za školní rok 2010/11

 

 

Obsah:          

           

    A)  Charakteristika základní školy a mateřské školy, základní údaje

    B)  Vzdělávací koncepce školy

    C)  Přehled pracovníků školy

    D)  Přijímací řízení a zápis

    E)  Výsledky vzdělávání

    F)  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

    G)  Další vzdělávání pedagogických pracovníků

    H)  Mimoškolní aktivity

    I)  Výsledky inspekce provedené ČŠI

   J)  Základní údaje o hospodaření školy

   K)  Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

   L)  Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

   M) Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů

   N)  Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

         partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

 

           

 

A)  Charakteristika základní školy a mateřské školy, základní údaje

      Základní škola a Mateřská škola v Dolním Bukovsku se řadí mezi menší plně organizované školy se žáky v devíti ročnících. Při škole pracuje školní družina se dvěma odděleními a mateřská škola se třemi třídami. Školu  na konci tohoto školního roku navštěvalo 158 žáků. 112 bydlí přímo v obci, 46 žáků dojíždí (z toho 33 z částí městyse Dolní Bukovsko a 13 z obcí Žimutice, Modrá Hůrka - Pořežanky a Hartmanice). Vybavením pomůckami a materiály je škola na velmi dobré úrovni. Problémem zůstávají malé prostory tělocvičny . Tuto situaci řešíme dalším využíváním sálu kulturního domu  pro účely školní tělesné výchovy. Přínosem pro školní akce je také sportovní areál TJ, který slouží i zájmové mimoškolní činnosti dětí. Pro potřeby školy je velmi nutné, aby byla rekonstruována  atletická dráha.  V  srpnu 2009 byla otevřena  nová mateřská škola se třemi třídami s celkovou kapacitou 72 žáků a nová školní jídelna pro žáky, zaměstnance i  cizí strávníky s kapacitou 550 jídel denně.    

       Od ledna 2006 došlo k novému názvu společného zařízení - Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko. Od ledna 2008 se změnil název zřizovatele- Městys Dolní Bukovsko.

                                                              

 

Název školy

Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko

Adresa školy

náměstí Jiráskovo 31 , 37365

Právní forma

příspěvková organizace

IČO

75001365

IZO

107720353

identifikátor školy

650024842

vedení školy

ředitel: Mgr. Josef  Kapinus

zástupce ředitele: Mgr. Anna  Šubrtová

Kontakt

tel.: 385726122, fax: 385726281

e-mail: zsdbuk@iol.cz

www.dolnibukovsko.cz/zakladniskola

 

Název zřizovatele

 Městys  Dolní  Bukovsko

Adresa zřizovatele

 náměstí Jiráskovo 67

Kontakt

Tel.: 385726101, fax: 385726163

e-mail mazanec@dolnibukovsko.cz

 

součásti školy

Kapacita

Mateřská škola

72

Základní škola

290

Školní družina

60

Školní jídelna ZŠ

550

 

 

                                                                  

základní údaje o součástech školy

Součást školy

Počet tříd/ oddělení

Počet dětí/ žáků

Počet dětí/žáků na třídu

Počet žáků na pedagoga

Mateřská škola

3

72

24,0

18,0

1. stupeň ZŠ

5

88

17,6

14,6

2. stupeň ZŠ

4

69

17,3

11,5

Školní družina

2

60

30

30

Školní jídelna MŠ

x

71

X

X

Školní jídelna ZŠ

x

157

X

X

 

 

Údaje o školské radě

Datum zřízení

1.11. 2005

Počet členů školské rady

9

Kontakt

Mgr.Jan Dudlíček , Hartmanice 32 , 37365

 

 

Údaje o občanském sdružení při škole

Registrace

14.10.1991

Zaměření

spolupráce rodičů a školy

Kontakt

Ing. Anna Koutská, Dolní Bukovsko 364

B)  Vzdělávací koncepce školy:

        Ročník  5.  základní školy pracoval podle osnov základní školy (Čj. 16 847/96-2),   všechny ostatní  ročníky byly vzdělávány podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko č.j. 25/1 2009. Koncepce je zřejmá z hodnocení práce v dalších kapitolách.

        Mateřská škola pracuje podle vlastního předškolního výchovně - vzdělávacího programu.

  

C)  Přehled pracovníků školy:

     Na škole pracuje celkem 29 pracovníků. Z toho na ZŠ 13 učitelů, dvě vychovatelky ŠD (obě na snížený úvazek), asistent pedagoga( vychovatelka ŠD), tři správní zaměstnanci a jedna administrativní pracovnice . V MŠ pracují čtyři učitelky a dvě uklízečky (jedna uklízečka s úvazkem 6 hodiny denně) . Ve školní jídelně pak čtyři pracovnice. Pro stravování cizích strávníků pracují ve školní jídelně další tři pracovnice (zaměstnankyně městyse). Všichni pracovníci jsou kvalifikovaní pro svou profesi. Délka praxe je v rozmezí dvou až třiceti sedmi let (poměrně rovnoměrně rozložena). Pedagogický sbor je do značné míry stabilizovaný. Až na učitelku anglického jazyka, dvě učitelky 1. stupně  a dvě učitelky MŠ bydlí všichni pracovníci přímo v městyse.

 

 

Základní údaje o pracovnících školy

 

Počet pracovníků celkem

29

Počet učitelů ZŠ

13

Počet vychovatelů ŠD a asist. pedagoga

2

Počet učitelek MŠ

4

Počet správních zaměstnanců ZŠ

4

Počet správních zaměstnanců MŠ

2

Počet správních zaměstnanců ŠJ

4

  

Pedagogičtí pracovníci

Funkce

Úvazek

Roků ped.praxe

Stupeň vzdělání

Aprobace

Maříková

TU 2. p.r.

1,0

do 19 let

1.- 5.r.

Kovaříková

TU 1. p.r.

1,0

nad  32 let

1.- 5.r.

Davidová

TU 3. p.r.

1,0

    do 4 let

1.- 5.r.

Faflíková

TU 4. p.r.

1,0

do 23 let

1.- 5.r.

Mikešová

TU 5. p.r.

1,0

do 6 let

Čj- Ov

Pechová

TU 7. p.r.

1,0

do 4 let

M-Aj

Pilarčíková

VP

1,0

do 23 let

Čj-HV

Nesporá

TU 6.p.r.

1,0

nad 32 let

M-VV

Kokešová

TU 9. p.r.

1,0

nad 32let

CH-Př

Nesporý

TU 8. p.r.

1,0

nad 32 let

M-ZPV

Pincová

učitelka ZŠ,

1,0

do 6 let

Čj-D

Kliková

vychov. ŠD, as.p. 

0,86

do 19 let            

vychovatelka

Mrázová

vychov. ŠD

0,96

do 27 let

vychovatelka

Korbelová

učitelka MŠ

1,0

do32 let

učitelka MŠ

Dušková

učitelka MŠ

1,0

do 32 let

učitelka MŠ

Malechová

ved. učit.  MŠ

1,0

do 27 let

učitelka MŠ

Vomáčková

učitelka MŠ

1,0

do 23 let

učitelka MŠ

Šubrtová

z.ř. ZŠ a MŠ

1,0

do 32 let

1.- 5.r.

Kapinus

řed. ZŠ a MŠ

1,0

nad 32 let

Čj-D

 

Místo  Mgr. Pechové zastupovala Mgr. Krouzová.

Místo Mgr Karbanové zastupovala Mgr. Davidová.

 

Ostatní pracovníci

Funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání

Karbanová

samostatná odb. kuchařka

1,0

SOU

Machová Anna

samostatná odb. kuchařka

1,0

SOU

Machová Alena

kuchařka

1,0

SOU

Lomská

ved. školní jídelny ZŠ a MŠ

1,0

Hrušková

účetní ZŠ a MŠ

1,0

Černý

školník ZŠ                                 

1,0

SOU

Dupalová

uklizečka ZŠ

1,0

SOU

Laznová

uklizečka ZŠ

1,0

SOU

Daňková

uklizečka ZŠ

0,75

Šťastná

uklizečka MŠ

1,0

SOU

Černý

topič ZŠ

0,5 h/d

SOU

Lomská

topič MŠ

0,5h/d

 

D)  Přijímací řízení a zápis:

     Do 1. třídy jsou děti zařazovány po řádném zápisu. Do všech tříd pak v případě přistěhování do obvodu školy. V případě žádostí rodičů zařazujeme děti i z jiných školních obvodů. V letošním roce jsme zapsali 26 nových žáků, z nichž pěti byla odložena školní docházka a jeden se odstěhoval.  Do školní družiny jsou děti zařazovány na základě písemných žádostí rodičů, letos chodilo do ŠD 60 dětí, zájem byl vyšší.  Do mateřské školy jsou děti zařazovány rovněž po řádném zápisu, školu navštěvovalo 72 předškoláků,  zájem byl opět vyšší zejména během roku. Ve spolupráci s městysem a Odborem školství Jihočeského kraje byla navýšena kapacita mateřské školy na 75 žáků od 1.9.2011.

 

Zápis k  povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol:

 

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do prvních tříd

z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)

počet odkladů pro  školní rok 2009/10

1

26

5

5

 

 

 

 

 

                                                            

 Výsledky přijímacího řízení:

 

a) na SŠ zřizované krajem a soukromé  SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých  ročníků přijato:

 

gymnázia

obchodní

akademie

zdravotní školy

průmyslové

školy

ostatní střední školy

střední odb.učiliště

Celkem

 

1

2

1

3

6

7

20

 

b) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato:

 

Z devátých ročníků

z nižších ročníků

7

1

 

c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku

 

V devátém ročníku

v nižším ročníku

20

1

 

                      

  

E)  Výsledky vzdělávání:

     Společná příprava školního roku byla zahájena 27. 8. 2010 podle plánu hlavních úkolů.

Vzhledem k tomu, že rámcová příprava proběhla již v červnu, nevyskytly se závažnější problémy v zahájení školního roku s vyjímkou posunutí autoevaluace. Také příprava pomůcek a doplnění učebnic proběhly bez větších problémů. Důraz byl položen na  vzdělávání podle ŠVP ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko.

     Byly zpracovány  rámcové úkoly plánu práce/ nezbytné podklady k vlastnímu hodnocení školy/ na školní roky 2010/13  , jejichž dílčí plnění bylo v kontrolní činnosti, na pedagogických radách, na poradách pedagogických pracovníků a na schůzkách metodických orgánů školy průběžně hodnoceno. Provedli jsme testování žáků 5. až 9. třídy v oblasti socioklima s využitím při práci třídního učitele. Rovněž se uskutečnilo testování žáků 5. a 9.

třídy z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky. V porovnání s ostatními školami jsme mírně nadprůměrní. Stejný výsledek byl dosažen při testu 7.třídy z oblasti finanční gramotnosti.

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Celkový přehled

 

 

Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

Neprospělo

Počet žáků s dostatečnou

Nehodnoceno

1. stupeň

88

64

1

5

-

2. stupeň

69

18

2

18

-           

Celkem

157

82

3

23

-           

 

Přehled o chování

Celkový přehled:

 

 

Počet žáků

Pochvala TU

Pochvala ŘŠ

NTU

Důtka

TU

Důtka

ŘŠ

2. stupeň

3. stupeň

1. stupeň

88

24

-

-

1

-

-

-

2. stupeň

69

20

-

5

5

1

-

-

Celkem

157

44

-

5

6

1

-

-

                                                                                            

Údaje o zameškaných hodinách

 

 

Počet omluvených hodin

Počet omluvených hodin na žáka

Počet neomluvených hodin

Počet neomluvených hodin na žáka

1. stupeň

3940

44,57

-

-

2. stupeň

3694

53,37

-

-

Celkem

7634

48,97

-

-

 

Údaje o integrovaných žácích:

 

Druh postižení :

Ročník

Počet žáků

Sluchové postižení

 

 

Zrakové postižení

 

 

S vadami řeči

  1,4,3 ,                   

3

Tělesné postižení

        

       

S kombinací postižení

5

1

S vývojovými poruchami učení

7,9

2

 

Všichni integrovaní žáci pracovali podle individuálních vzdělávacích plánů sestavených ve

spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou.

   

 F)  Prevence sociálně patologických jevů

  Hodnocení ŠMP – 2011

 

V letošním školním roce byla práce ŠMP zaměřena na:

 

1. Sledování chování u nových  žáků a reakcí třídy na nově příchozího

2. Pozitivní klima v jednotlivých třídách

3. Prevence závislosti na mobilu a počítači, kouření

4. Pravidelná informovanost 8.třídy o drogových závislostech – exkurze

5. Dopravní výchova – pokračování v systematické přípravě – 3.-5.třída

6. Zdravotnická příprava a zdravý životní styl – 1.i 2.stupeň

7. Sledování školní docházky VP

8. Multikulturní výchova

  

 

Stanovené cíle byly plněny vlastními silami školy i ve spolupráci s odborníky.

Třídní učitelé se podíleli zejména na podpoře pozitivních vztahů ve třídách. Jejich práce byla dále rozvíjena komplexním preventivním programem OS Pyramidas, cyklem výukových programů NA JEDNÉ LODI  realizovaných Centrem ekologické a globální výchovy Cassiopeia a online mapováním vztahů ve třídě s názvem SOCIOKLIMA. Poslední program poskytl ŠMP prevence cenné informace o stavu jednotlivých tříd, které byly předány třídním učitelům, aby sloužily jako podklad pro další   práci s kolektivem.

 

Pozitivně hodnotím interaktivní program OS Theia KYBERŠIKANA , který velmi přínosným způsobem upozornil na rizika spojená s používáním sociálních sítí. Program v této oblasti příhodně rozvinul náplň hodin OV a Výchovy ke zdraví.

 

Každoroční exkurze K centra, záchytky a dětského detoxu pro 8. třídu i letos splnila svůj preventivní účel. Domnívám se, že tato forma prevence je účelnější, než zakomponování prevence alkoholových a drogových závislostí do klasických výukových hodin.

 

Multikulturní výchova byla různými způsoby zpracovávána v OV a Výchově ke zdraví, ale završením celoročního projektu byla celoškolní soutěž s tímto tématem. Cílem tohoto projektu bylo naučit děti dívat se na různé situace z různých úhlů pohledu, vychovávat k toleranci, eliminovat projevy rasismu a xenofobie.

Stejně jako v minulých letech probíhalo proškolení žáků 4. třídy v dopravní výchově. Teoretické poznatky si děti mohly prakticky ověřit na dopravním hřišti. V letošním školním roce se pokračovalo i ve zdravotnické přípravě žáků tak, aby většina členů zdravotnického kroužku byla schopna poskytnout v případě potřeby první pomoc. Znalosti byly dále rozšiřovány i v povinných předmětech, zejména v přírodopisu.

Od září byla věnována značná pozornost vyšetřování všech konfliktů mezi žáky. Konflikty byly řešeny ve spolupráci s rodiči, po intervenci ŠMP proběhl ve třídě i program pozvaného odborníka  a s kolektivem bylo nadále pracováno i v třídnických hodinách. Důslednou prací třídních učitelů a ŠMP se podařilo ve 2. pololetí klima v nejproblémovějších třídách zlepšit.

Rizikové chování žáků se každoročně snažíme eliminovat i co nejširší nabídkou činností pro trávení  volného času, nabídkou alternativního vyžití –  kroužky, mimoškolní akce školní družiny, sportovní akce (turnaj ve stolním tenisu, turnaj ve florbalu, bruslení na stadionu, sportovní den), ekologický výlet (3.-5.tř),  recitační soutěž, literární soutěže,  organizace dětského dne v rámci školy i mimo ni.

 

   G)  Další vzdělávání pedagogických pracovníků:

     V oblasti DVPP bylo provedeno naplánování akcí podle potřeb ZŠ a MŠ a podle zájmu

pracovníků. Všichni pedagogičtí zaměstnanci se zúčastnili předmětových školení v rámci tvorby osnov ŠVP. Bylo dokončeno studium VP se zaměřením na žáky se zdravotním postižením I.  , pokračovalo a bylo dokončeno specializační studium pro ŠMP  /metodik prevence/,  ICT  Z mají všichni ped. pracovníci.  V příštím školním roce je nutné pokračovat v plánování školení ped. pracovníků v návaznosti na Dotaci- Šablony. Rovněž je nutné postupně rozšiřovat vzdělávání v oblasti čerpání grantů. Průběžně pokračovalo vzdělávání k ŠVP.

 

 H)  Mimoškolní aktivity:

    

       Na naší škole máme zavedený systém zájmové mimoškolní činnosti, který realizujeme ve spolupráci s některými organizacemi v místě. Tento úkol jsme přijali proto, že v Dolním Bukovsku není jiná organizace, která by se touto činností zabývala a považujeme za potřebné zajistit využívání volného času dětí pozitivní činností. Zároveň tím naplňujeme zaměření našeho ŠVP - zdravý životní styl, otevřená škola a estetická výchova.    

V naší obci pracuje celkem 24 zájmových kroužků, z nichž sedmnáct je přímo organizováno školou. Většinou pracují na velmi dobré úrovni a jsou pro naše děti přínosem. Ze dvaceti dvou  vedoucích je patnáct pracovníků školy a sedm z řad veřejnosti.

     Žáci spolu s vyučujícími Vv a ostatními zaměstnanci jsou již jedenáctým rokem zapojeni v mezinárodním dětském hnutí „Na vlastních nohou“. Ve spolupráci všech zaměstnanců ZŠ a MŠ , dětí těchto zařízení a široké veřejnosti z řad rodičů a přátel školy byla uspořádána prodejní výstava vlastních výrobků a výtěžek celé akce ( 31.000,-Kč ) byl odeslán na konto této organizace. Zároveň jsme se zúčastnili Projektu Šance - Děti ulice, což svědčí o velmi dobře vypěstovaném vztahu dětí k solidaritě. Škola organizuje pravidelně sběr léčivých rostlin, kaštanů a žaludů. Žáci v rámci této akce sebrali léčivé rostliny za  838,- Kč,  kaštany a žaludy za 6.148 Kč.  Rovněž proběhla sběrová akce starého papíru, bylo sebráno 14.620 kg. 

Velmi dobře si žáci vedli při sběru vyřazených autolekárniček, které byly odeslány na pomoc dětem do Afganistánu.

                                                                  

 

  Žáci naší školy se zapojili do řady postupových soutěží organizovaných v rámci škol, případně organizacemi, které vedou zájmové kroužky na škole. V soutěžích dosáhli celé řady výborných a solidních výsledků.

 

 

 Soutěže organizované školou:

 

Biologická olympiáda - okr. kolo:

Filipová - 16. místo

Sedlák – 18. místo

Botanická olympiáda Rudolfa Kurky ve Veselí n. Luž:

obor botanika - 4. místo Hrušková , 10. místo Kubíková

obor zoologie - 8. místo Dudlíčková, 9. Vaněk

 

Olympiáda z Čj- školní kolo

      *   Hrušková 1. místo

           Kubíková 2. místo

           Sedlák  3. místo

           Okresní kolo –  Kubíková 15. 

                                     Hrušková 17.

                                   

 

Olympiáda z dějepisu – školní kolo – 1. Vaverová

                                                             2. Dudlíčková

                                                             3. Nekolová

                                    okresní kolo – 21. Vaverová

                                                            21.Dudlíčková

 

Vyhodnocení literární soutěže – Požární ochrana - literární soutěž

                                                              3.místo   Filipová

         

Pythagoriáda  - školní kolo – Sedláková, Kramplová, Loskotová

 Matematický Klokan – okresní kolo – v 1. desetině všech soutěžících

                      Dudová, Kokeš, Bradáč, Sedláková, Hrušková, Kubíková, Filipová                                                      

 

      

 Výtvarné soutěže

 

                     Požární ochrana očima dětí – okresní kolo -   Chochol 3. místo

                     Řekněte stop kiberšikaně -  okresní kolo – Kantorová 6. místo

                                                                                         Kokeš 10. místo

  

 

 Zlatá udice

      

           J. Špatný - 2. místo oblastní kolo

 

Zlatá srnčí trofej

             oblastní kolo    -     mladší – 1. Trnková

  1. J. Trnka
  2. P. Trnka

                                            starší -      3. Vaněk

 

Sportovní soutěže                                           

 

Sportovní odpoledne 2. stupně

Turnaj ve florbalu 1.-9. tř.

Odznak všestrannosti olympijských vítězů – zlatý    Tomasková, Junek

                                                                        stříbrný   7 žáků

                                                                        bronzový 21 žáků

Stolní tenis – místní turnaj                    dívky- Tomasková, Matoušková, Klempárová

                                                     mladší žáci- Kokeš, Liška, Otčenášek

                                                     starší žáci – Jareš, Venčovský, Juhanyak

 

 

Ostatní pravidelné akce

 

Stonožka - zapojeni žáci, rodiče i organizace (31.000,-), 

Den zdravé výživy

Celoškolní soutěž tříd na podporu pozitivního klimatu / proti šikaně/

Lampionový průvod, Dětský den/ spolupráce s hasiči  a  TJ

 

                                                                       

Výborných výsledků dosahovali žáci a žákyně z hasičského kroužku, kteří vzorně reprezentovali naši školu. Dudlíček, Dudlíčková, ,Tomasková  obsadili  5krát první místo v okresních hasičských soutěžích.

 

 

I)  Výsledky inspekce provedené ČŠI:

V tomto školním roce nebyla  provedena na naší škole  inspekce ČŠI . 

Předcházející  inspekce:

ve škol. roce 2001/02 - komplexní inspekce v ZŠ

ve škol. roce 2002/03 - orientační inspekce v MŠ

ve škol. roce 2004/05 - dílčí inspekce v ZŠ

ve školním roce 2007/8- dílčí inspekce v ZŠ

ve školním roce 2008/9- komplexní inspekce v ZŠ a MŠ

 

J)  Základní údaje o hospodaření školy

 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2010.

a)  Příjmy

                 1.Celkové příjmy - 17.070.737,60Kč

                 2.Poplatky od nezletilých žáků, rodičů nebo jiných zák. zást. - 143.000,-Kč

                 3.Příjmy z doplňkové činnosti - 2.537.405,47Kč

                 4.Ostatní příjmy – 1.080,-Kč

 

 b)  Výdaje

         1.Investiční výdaje celkem - 0,-

         2.Neinvestiční výdaje celkem - 17.070.182,41 Kč

                    z toho: náklady na platy - 7.495.000,-Kč

                                OON - 44.000,-Kč

                                zákonné odvody - 2.547.175,-Kč

                                učebnice, texty, pomůcky - 53.175,24Kč

                                ostatní provozní náklady 6.930.832,17Kč     

 

                                                           

K)  Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

 Naše škola byla zapojena v následujících rozvojových programech:   

 V rozvojovém programu-“Školní vybavení pro žáky základního vzdělávání“ jsme obdrželi 18.000,-Kč.

 

Dále byly získány dotace v rozvojových programech:

 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost- 498.378,-Kč.

 

V rozvojovém programu Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškol. vzděláním splňující odbornou kvalifikaci  jsme obdrželi 233.000,- Kč.

 

Do mezinárodních programů naše škola zapojena nebyla.

                                                                    

  L)  Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

 Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celožovotního učení.

                                                                                              

M)  Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů

       ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko je dlouhodobě zapojena do akce Školní mléko a od 1.3. 2010 se zapojila do projektu Ovoce do škol, který je financován z cizích zdrojů.    

       Žádné jiné projekty financované z cizích zdrojů. škola nepředložila a nerealizovala.

 

 

 N)  Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími

      partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

 

      Spolupráce s místní odborovou organizací je na velmi dobré úrovni a plně respektuje

uzavřenou kolektivní smlouvu. Na výborné úrovni je spolupráce s místními zájmovými

organizacemi/ TJ, SDH, ČRS.. /, jejichž členové vedou naše zájmové kroužky.

 

 

 O) Poskytování informací

   

 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko o poskytování informací k 28.2. 2011

Počet žádostí o informaci :     žádné

Počet vyřízených žádostí :      žádné

Počet odvolání :                      žádné

 

 Podklady pro tuto výroční zprávu byly projednány metodickými orgány školy, učitelkami MŠ a vych. ŠD ve dnech 29.- 31. 8. 2011. Po připomínkách byla schválena pedagogickou radou dne 15. 9. 2011. Školská rada ZŠ a MŠ schválila výroční zprávu 6.10.2011.

                                    

V Dolním Bukovsku dne 7. 10. 2011

                                                                                                        ............................................

                                                                                                           ředitel ZŠ a MŠ