Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Dokumenty ZŠ > Výroční zprávy > Výroční zpráva 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA

 

 

ZŠ a MŠ DOLNÍ BUKOVSKO za školní rok 2015/16

 

 

Obsah:      

           

A     Charakteristika základní školy a mateřské školy, základní údaje

B      Vzdělávací koncepce školy

C      Přehled pracovníků školy

D     Přijímací řízení a zápis

E      Výsledky vzdělávání

F      Hodnocení ŠMP  a VP– 2015/2016

G     Další vzdělávání pedagogických pracovníků

H     Mimoškolní aktivity

CH  Výsledky inspekce

J       Základní údaje o hospodaření školy

K     Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

L      Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

M     Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů

N     Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

O     Poskytování informací

 

 

           

 

A     Charakteristika základní školy a mateřské školy, základní údaje

 

Základní škola a Mateřská škola v Dolním Bukovsku se řadí mezi menší plně organizované školy se žáky v devíti ročnících. Při škole pracuje školní družina se dvěma odděleními a mateřská škola se třemi třídami. Školu na konci tohoto školního roku navštěvovalo 174 žáků. Školní družinu navštěvovalo 60 dětí. Vybavením pomůckami a materiály je škola na velmi dobré úrovni. Problémem zůstávají malé prostory tělocvičny. Tuto situaci řešíme ve spolupráci se zřizovatelem dalším využíváním sálu kulturního domu pro účely školní tělesné výchovy. Přínosem pro školní akce je také smlouva o využití sportovního areálu TJ, který slouží i zájmové mimoškolní činnosti dětí. V srpnu 2009 byla otevřena nová mateřská škola se třemi třídami s celkovou kapacitou
72 žáků, ta byla v roce 2011 navýšena na 75 a v letošním roce na 81. Byla postavena nová školní jídelna pro žáky s kapacitou 410 jídel denně, dále pro zaměstnance a hospodářskou činnost pro cizí strávníky. Na staré budově školy byla vyměněna okna. Během hlavních prázdnin byly vybudovány nové WC a čtvrtá třída mateřské školy.

 

Od ledna 2006 došlo k novému názvu společného zařízení - Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko. Od ledna 2008 se změnil název zřizovatele - Městys Dolní Bukovsko.

 

Název školy

Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko

Adresa školy

náměstí Jiráskovo 31, 37365

Právní forma

příspěvková organizace

IČO

75001365

IZO

107720353

identifikátor školy

650024842

vedení školy

ředitel: Mgr. Josef Kapinus

zástupce ředitele: Mgr. Anna Šubrtová

Kontakt

tel.: 385726122, fax: 385726281

e-mail: zsdbuk@seznam.cz

www.dolnibukovsko.cz/zakladniskola

 

 

 

 

Název zřizovatele

Městys Dolní Bukovsko

Adresa zřizovatele

 náměstí Jiráskovo 67

Kontakt

Tel.: 385726101, fax: 385726163

e-mail mazanec@dolnibukovsko.cz

Součásti školy

Kapacita

Mateřská škola

81

Základní škola

190

Školní družina

60

Školní jídelna ZŠ

410

 

 

Základní údaje o součástech školy

Součást školy

Počet tříd/ oddělení

Počet dětí/

žáků

Počet dětí/

žáků na třídu

Počet žáků

na pedagoga

Mateřská škola

3

81

27

18

1. stupeň ZŠ

5

113

22,6

18,8

2. stupeň ZŠ

4

61

15,3

10,4

Školní družina

2

60

30

30

Školní jídelna MŠ

1

81

X

X

Školní jídelna ZŠ

1

159

X

X

 

 

Údaje o školské radě

Datum zřízení

1. 11. 2005

Počet členů školské rady

9

Kontakt

Mgr. Jan Dudlíček, Hartmanice 32, 37365

 

 

Údaje o občanském sdružení při škole

Registrace

14. 10. 1991

Zaměření

spolupráce rodičů a školy

Kontakt

Ivana Schořovská, Dolní Bukovsko 233

 

B     Vzdělávací koncepce školy

 

Všechny ročníky byly vzdělávány podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko č.j. 25/1 2009 včetně Dodatku  k ŠVP ZV. Koncepce vzdělávání je zřejmá z hodnocení a sebehodnocení práce v dalších kapitolách.

 

Počet pracovníků celkem

30

 

Počet učitelů ZŠ

13

 

Počet vychovatelů ŠD a asist. pedagoga

2

 

Počet učitelek MŠ

4

 

Počet správních zaměstnanců ZŠ

4

 

Počet správních zaměstnanců MŠ

1

 

Počet správních zaměstnanců ŠJ

6

 

 

 

 

 

 

Pedagogičtí pracovníci

 

Funkce

 

Úvazek

 

praxe

 

Stupeň vzdělání

 

Aprobace

Maříková

TU 1. p. r.

1,0

do 19 let

1.- 5.r.

Fišerová

TU 2. p. r.

1,0

do 12 let

1.- 5.r.

Karbanová

TU 3. p. r.

1,0

do 12 let

1.- 5.r.

Faflíková

TU 4. p. r.

1,0

do 32 let

1.- 5.r.

Vondrášková

TU 5. p. r.

1,0

do 19 let

1.-5.r.

Pincová

TU 7. p. r.

1,0

do 12 let

Čj-Aj

Pilarčíková

VP, TU 8. p. r.

1,0

do 32 let

Čj-HV

Pechová

ICT, TU 6. p. r.

1,0

do 12 let

M-VV

Stindl

učitel 2. st.

1,0

do 12 let

CH-Př

Nesporý

učitel 2. st.

1,0

nad 32 let

M-ZPV

Mikešová

TU 9. p. r.

1,0

do 12 let

Čj-D

Kliková

vychov. ŠD,

0,86

do 19let            

Vychovatelka

Mrázová

vychov.ŠD, učitelka MŠ

0,52

0,4

do 32 let

vychovatelka

učitelka MŠ

Korbelová

učitelka MŠ

1,0

nad 32 let

učitelka MŠ

Dušková

učitelka MŠ

1,0

nad 32 let

učitelka MŠ

Malechová

zást.ř. pro MŠ

1,0

do 32 let

učitelka MŠ

Vomáčková

učitelka MŠ

1,0

do 27 let

učitelka MŠ

Šubrtová

z.ř. ZŠ a MŠ

1,0

nad 32 let

1.- 5.r.

Kapinus

řed. ZŠ a MŠ

1,0

nad 32 let

Čj-D

               

 

Mateřská škola pracuje podle vlastního předškolního výchovně vzdělávacího programu.

 

Školní družina pracuje podle vlastního vzdělávacího programu.

 

 

C     Přehled pracovníků školy

 

Na škole pracuje celkem 30 pracovníků. Z toho na ZŠ 13 učitelů, dvě vychovatelky ŠD
(obě na snížený úvazek), asistent pedagoga (vychovatelka ŠD), tři správní zaměstnanci a jedna administrativní pracovnice. V MŠ pracuje pět učitelek (jedna na poloviční úvazek, zbytek v ŠD)  
a jedna správní zaměstnankyně.  Ve školní jídelně pak šest pracovnic. Pro stravování cizích strávníků pracuje ve školní jídelně ještě jedna pracovnice (zaměstnankyně městyse). Všichni pracovníci jsou kvalifikovaní pro svou profesi. Délka praxe je v rozmezí pěti až čtyřiceti let (poměrně rovnoměrně rozložena). Pedagogický sbor je po návratech z MD stabilizovaný.  Až na tři učitele/ky ZŠ a dvě učitelky MŠ bydlí všichni pracovníci přímo v městyse.

 

Základní údaje o pracovnících školy

 

Ostatní pracovníci

Funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání

Machová Anna

samostatná odb. kuchařka

1,0

SOU

Daňková Irena/Tůmová

samostatná odb. kuchařka

1,0

SOU

Machová Alena

Kuchařka

1,0

SOU

Lomská

ved. školní jídelny ZŠ a MŠ

1,0

Hrušková

účetní ZŠ a MŠ

1,0

Černý

školník ZŠ                                 

1,0

SOU

Dupalová

uklizečka ZŠ

1,0

SOU

Laznová

uklizečka ZŠ

1,0

SOU

Kubíková

uklizečka MŠ

1,0

SOU

Vondrová

pom. Kuchařka

0,75

SOU

Černý

topič ZŠ

0,5 h/d

SOU

Lomská

topič MŠ

0,5h/d

Landová

pom. Kuchařka

1,0

SOU

 

Místo pí Daňkové (na MD) pí Tůmová

 

 

D     Přijímací řízení a zápis

 

Do 1. třídy jsou děti zařazovány po řádném zápisu. Do všech tříd pak v případě přistěhování do obvodu školy. V případě žádostí rodičů zařazujeme děti i z jiných školních obvodů. V letošním roce jsme zapsali 31 nových žáků a žákyň, z nichž 8 má odloženou školní docházku
a 1 se odstěhoval.

 

Do školní družiny jsou děti zařazovány na základě písemných žádostí rodičů, letos chodilo
do ŠD 60 dětí, zájem byl vyšší, ale kapacita to neumožňovala. Řešením, ale ne úplným, byla hlídací třída při odpoledním vyučování. Do mateřské školy jsou děti zařazovány rovněž po řádném zápisu, školu navštěvovalo 81 předškoláků, zájem byl opět vyšší.

 

 

Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol:

 

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do prvních tříd

z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)

počet odkladů pro  školní rok 2015/16

1

22

4

8

 

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení:

 

 1. na SŠ zřizované krajem a soukromé SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato:

 

gymnázia

obchodní

akademie

zdravotní školy

průmyslové

školy

ostatní střední školy

střední odb.učiliště

Celkem

 

-

1

1

2

4

4

12

 

 

 1. do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato:

 

z devátých ročníků

z nižších ročníků

4

1

 

 

 1. počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku

 

v devátém ročníku

v nižším ročníku

12

1

 

 

E     Výsledky vzdělávání

 

Společná příprava školního roku byla zahájena 27. 8. 2015 podle plánu hlavních úkolů. Vzhledem k tomu, že rámcová příprava proběhla již tradičně v červnu, nevyskytly se závažnější problémy v zahájení školního roku. Také příprava pomůcek a doplnění učebnic proběhly
bez větších problémů. Důraz byl položen na vzdělávání podle ŠVP ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko včetně Doplňku ŠVP ZV a plné uplatnění průřezových témat.

 

Byly zpracovány rámcové úkoly plánu práce (nezbytné podklady k vlastnímu hodnocení školy) na školní roky 2013-16, jejichž dílčí plnění bylo v kontrolní činnosti, na pedagogických radách, na poradách pedagogických pracovníků a na schůzkách metodických orgánů školy průběžně hodnoceno. Rovněž se uskutečnilo testování žáků 5. a 8. třídy z anglického jazyka, které jsme
si sami zvolili. V porovnání s ostatními školami jsme byli mírně nadprůměrní. Stejný výsledek byl dosažen při testu 8. třídy z oblasti finanční gramotnosti.

 

V podmínkách ke vzdělávání je nutné vyzdvihnout spolupráci vyučujících na obou stupních
se správními zaměstnanci- péče o vzhled tříd, proti vandalismu, péče o školní majetek, zapojení třídní samosprávy na 2. st., žákovský parlament, kde byla změněna odpovídající vyučující.

 

Dobře se daří zachovat diferencovaný přístup k žákům, integrace, individuální plány žáků včetně spolupráce výchovného poradce s vyučujícími. Výborná je spolupráce s logopedkou.
Dvě učitelky využily možnost studia  logopedický asistent a získané znalosti využívají při práci
se žáky a žákyněmi. Výrazně pomohla v práci se žáky individuální výuka v rámci grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání, rovněž i možnost využití těchto podpůrných prostředků v DVPP. To je nutné zaměřit na karierní řád pedagogických pracovníků. Velmi dobře bylo vyhodnoceno společné studium vyučujících v oblasti výpočetní techniky v rámci grantu Učitel 21. století.

 

Spolupráce s rodiči, SRPDŠ a ŠR je nadprůměrná, rodiče jsou výrazně zapojeni do vedení zájmových kroužků. Velmi dobře spolupracujeme s TJ, SDH, ČRS, ČMS a soutěžní výsledky tomu odpovídají. Vynikajících výsledků dosahujeme v solidární pomoci potřebným dětem hlavně
ve Stonožce / Hnutí na vlastních nohou/, ale i Fond Sidus, Podaná ruka, Aktivní škola.

 

Zlepšili jsme výsledky v okresních olympiádách zejména v dějepisu a anglickém jazyku,
ale i ostatní výsledky svědčí o velmi dobré práci. Zlepšení je třeba ve větším zapojení všech vyučujících v předmětových olympiádách v rámci přípravy vycházejících žáků na přijímací zkoušky, lepší prezentaci ZŠ a MŠ ve Zpravodaji, krajském tisku, odborných pedagogických časopisech. Ve školní družině vyšlo větší zaměření na etiku a spolupráci s rodiči, nutno v nastoupeném trendu nadále pokračovat.

 

Podařilo se nám dále připojit na rychlý internet zbylé třídy, pokračovat ve vybavování učebny dílen s využitím grantu pro 2. i 1. stupeň. 

 

Standardní řízení školy se projevilo příznivým klimatem pro práci všech zaměstnanců. Stabilně je třeba věnovat pozornost přechodu z 5. do 6. ročníku a přijímání žáků na střední školy
a odborná učiliště – snaha o zpětnou vazbu zatím nebyla vyřešena.

 

Větší důraz je nutné věnovat oblasti sebereflexe a sebehodnocení žáků a žákyň včetně všech vyučujících. Toto je potřeba neustále průběžně rozvíjet ve všech vyučovacích předmětech včetně hospitační a jiné kontrolní činnosti.

 

 Zrekonstruovali jsme školní zahradu MŠ a zbývá nám ji ještě dovybavit herními prvky. Podařilo se nám ve spolupráci s městysem vybudovat doskočiště pro skok daleký a vysoký v našem areálu, čímž jsme pomohli rozvíjet sportovní vyžití dětí včetně soutěží.

 

Provedená autoevaluace úkolů a cílů na rok 2015/16 ukázala zlepšení podmínek
pro vzdělávání včetně výsledků srovnávacích testů. V testování je nutné více využívat uvedených příkladů ČŠI. Tradičně výborná je spolupráce s rodiči včetně vedení zájmových kroužků. Došlo k ukončení zástupů za mateřskou dovolenou. Dobré klima ve škole odpovídá tradici menší školy.

 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

 

 

Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

Neprospělo

Počet žáků s dostatečnou

Nehodnoceno

1. stupeň

111

84

-

1

-

2. stupeň

60

24

1

11

-

Celkem

171

108

1

12

-

 

 

Přehled o chování

 

 

Počet žáků

Pochvala TU

Pochvala ŘŠ

NTU

Důtka TU

Důtka ŘŠ

2. stupeň

3. stupeň

1. stupeň

111

45

-

3

2

-

-

-

2. stupeň

60

24

-

5

6

-

-

-

Celkem

171

69

-

8

8

-

-

,

 

 

 

 

 

Údaje o zameškaných hodinách

 

 

Počet omluvených hodin

Počet omluvených hodin na žáka

Počet neomluvených hodin

Počet neomluvených hodin na žáka

1. stupeň

3582

32

0

0

2. stupeň

4195

70

0

0

Celkem

7777

45

0

0

 

 

Údaje o integrovaných žácích:

 

Druh postižení:

Ročník

Počet žáků

Sluchové postižení

 

 

Zrakové postižení

 

 

S vadami řeči

 

 

Tělesné postižení

 

 

S kombinací postižení

 

 

S vývojovými poruchami učení

3,,5,,6,7

 

 

 

Všichni integrovaní žáci pracovali podle individuálních vzdělávacích plánů sestavených
ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a průběžně vyhodnocovaných.

 

 

F     Hodnocení ŠMP  a VP– 2015/2016

 

Stanovené cíle pro letošní rok v oblasti rizikového chování žáků:

 

- sexuální výchova

- mezilidské vztahy, agrese, agresivita

- slušné chování ve škole i na veřejnosti

- patologické hráčství – gambling

- virtuální drogy - netolismus

     V letošním školním roce pokračovala úzká spolupráce mezi VP a ŠMP, preventivní tým byl posílen o pravidelnou spolupráci se školní psycholožkou Mgr. Pavlou Fojtíkovou,
která dojížděla do naší školy v úterý jedenkrát za 14 dní. Ve spolupráci se ŠMP a VP provedla průzkum a následnou analýzu zkušeností s užíváním návykových látek u žáků 5. - 9. třídy.
Svou činností reagovala na aktuální potřeby učitelů, žáků i rodičů – intervence v 5., 6. a ve 2. třídě, zjišťování třídního klimatu ve 3. třídě, individuální diagnostika vývojových poruch učení na základě žádosti rodičů, účast na výchovných komisích (odborná pomoc rodičům, podpora učitelů, společné hledání řešení problému, následná poradenská činnost pro rodiče problémového žáka), konzultace
a odborná pomoc pro rodiče, kteří přicházejí s problémy svých dětí do školy (včetně v průběhu třídních schůzek).

 

Pohovory s rodiči byly v letošním školním roce zaměřeny na šikanu, vztahy mezi žáky
ve třídách a krádeže. Všechny problémy se podařilo ve spolupráci s rodiči úspěšně vyřešit.

 

 

Školní akce ŠMP a VP

 

Na realizaci všech akcí s preventivní tématikou se organizačně podílel celý kolektiv učitelů, spolupráci pedagogů lze hodnotit jako velmi zdařilou. Velký podíl na úspěšné spolupráci
mezi učiteli mají velmi dobré kolegiální vztahy, které dlouhodobě dosahují nadstandardní úrovně.

 

 • Výstava Vzdělání a řemeslo – 8. a 9. třída
 • Záchytka a dětský detox, záchranka – 8. třída
 • Policie ČR – 6. - 9. třída – patologické hráčství, virtuální drogy
 • Charitativní sbírka Život dětem – na podporu rodin pečujících o těžce nemocné dítě
 • Noc s Andersenem – 1. stupeň, 9. třída
 • Charitativní akce Stonožka
 • Projekt Damals war Zukunft – spolupráce s rakouským městem
 • Schallaburg – komunikace se starší generací
 • Anglické divadlo – prevence kriminality
 • Výchovný koncert – p. Hrabě
 • Školní výlety – formování třídních kolektivů
 • Celoškolní soutěž s preventivní tématikou - mezilidské vztahy, agrese, slušné chování ve škole i na veřejnosti, sexuální výchova
 • Sportovní den – spolupráce mezi spolužáky při organizaci
 • Školní akademie – společná organizace, spolupráce, komunikace

 

Dlouhodobé pravidelné aktivity:

 • systematická příprava 4. třídy v dopravní výchově formou dopravního kroužku a návštěv
  na dopravních hřištích
 • poskytování první pomoci, kterou si žáci prakticky nacvičují ve zdravotnickém kroužku
 • všichni členové pedagogického sboru vedou zájmové kroužky
 • dlouhodobá spolupráce s místními organizacemi – SDH, TJ Sokol, myslivecké sdružení,
 • které doplňují nabídku zájmových kroužků pro naše žáky

 

Veškeré preventivní aktivity probíhaly za podpory vedení školy.

 

Během celého roku byly žákům i rodičům k dispozici konzultační hodiny ŠMP a VP.

 

 

Rozmisťování

Tento školní rok bylo rozmisťováno 18 žáků z 9., 8., 7., a 5. třídy. 3 žáci z 5. třídy se dostali na gymnázium. 12 žáků 9. třídy bylo rozmístěno. Žák z 8. třídy odchází na učební obor, žák
ze 7. třídy odchází na gymnázium.

 

Žáci 9. třídy:   Gymnázia – 0

Střední odborné školy – 8

Tříleté učební obory – 4

Všichni žáci si mohli podat 2 přihlášky. Na SOŠ a gymnázia se dělaly přijímací zkoušky.

 

 

Závěr

 

Pomocí různých forem a metod se podařilo stanovené cíle pro letošní školní rok splnit,
 proto v příštím školním roce navážeme podobným a osvědčeným stylem, zařadíme však další oblasti rizikového chování, které jsou obsaženy v metodickém doporučení MŠMT dle aktuálních potřeb školy. Podařilo se minimalizovat záškoláctví. Přetrvávají konflikty mezi žáky v jednotlivých třídách. Přes veškerá opatření se nepodařilo konsolidovat vztahy v 5. třídě – nutno pokračovat
 i v následujícím školním roce, zlepšení zaznamenáno v 3. a 6. třídě. Je potřeba klást větší důraz
na důležitost prospěchu, hlavně při volbě střední škol. Věnovat se žákům 8. a 9. třídy – předávat nové informace o volbě povolání. Pracovat individuálně se žáky, zvláště s integrovanými. Zaměřit se na hledání talentovaných žáků a i s nimi individuálně pracovat. Věnovat se odborné přípravě učitelů v oblasti inkluze a práci s třídním kolektivem.

 

Ve školním roce 2016/2017 je třeba věnovat větší pozornost těmto oblastem: agrese, vandalismus, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace.

 

 

G     Další vzdělávání pedagogických pracovníků

   

V oblasti DVPP bylo provedeno naplánování akcí podle potřeb ZŠ a MŠ a podle zájmu pracovníků. Všichni pedagogičtí zaměstnanci se zúčastnili předmětových školení v rámci tvorby doplňování osnov ŠVP , na vypracování Dodatku k ŠVP a dopracování společného vzdělávání. Bylo dokončeno studium VP se zaměřením na žáky se zdravotním postižením a specializační studium pro ŠMP /metodik prevence/, všichni pedagogičtí pracovníci rovněž všichni prošli školením na využití interaktivní tabule v moderním vyučování. Vyučující dokončila studium environmentální výchovy a získala certifikát specializačního odborníka.  Využitím grantů Zvyšování kvality ve vzdělávání a Učitel 21. století jsme mohli uskutečnit několik DVPP vybrané na míru v naší škole.

 

V příštím školním roce je nutné pokračovat v plánování školení pedagogických pracovníků
v návaznosti na připravovaný karierní řád. Rovněž je nutné postupně rozšiřovat vzdělávání v oblasti čerpání grantů. Průběžně pokračovalo vzdělávání k ŠVP, zejména k Standardům, Dodatku RVP ZV a společnému vzdělávání. Zároveň probíhalo vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti využití nových modulů ČŠI.

 

H     Mimoškolní aktivity

    

Na naší škole máme zavedený systém zájmové mimoškolní činnosti, který realizujeme
ve spolupráci s některými organizacemi v místě. Tento úkol jsme přijali proto, že v Dolním Bukovsku není jiná organizace, která by se touto činností zabývala a považujeme za potřebné zajistit využívání volného času dětí pozitivní činností. Zároveň tím naplňujeme zaměření našeho ŠVP - zdravý životní styl, otevřená škola a estetická výchova. V této oblasti dosahujeme tradičně výborných výsledků.   

 

V naší škole pracuje celkem 28 zájmových kroužků, z nichž osmnáct je přímo organizováno školou a jsou pro všechny zúčastněné zdarma. Pracují na velmi dobré úrovni a jsou pro naše děti přínosem. Ze dvaceti čtyř vedoucích je patnáct pracovníků školy a devět z řad veřejnosti.

 

Žáci spolu s vyučujícími a ostatními zaměstnanci jsou již dvacátým rokem zapojeni
v mezinárodním dětském hnutí „Stonožka-hnutí na vlastních nohou“. Ve spolupráci všech zaměstnanců ZŠ a MŠ, dětí těchto zařízení a široké veřejnosti z řad rodičů a přátel školy byla uspořádána prodejní výstava vlastních výrobků a výtěžek celé akce (36.000,-Kč) byl odeslán
na konto této organizace. Zároveň jsme se zúčastnili Projektu Šance - Děti ulice, veřejné sbírky Fond Sidus s částkou 4.328,- Kč, což svědčí o velmi dobře vypěstovaném vztahu dětí
k solidaritě. Rovněž jsme se aktivně zúčastnili sbírky občanského sdružení Život dětem a vybrali jsme 2150 Kč. Velmi zajímavou akcí byl celoroční sběr plastových víček na podporu handicapovaných dětí, kde jsme získali 1853 Kč. Získali jsme i grant na podporu stravování sociálně slabých dětí- Obědy zdarma. Škola organizuje pravidelně sběr léčivých rostlin, kaštanů
a žaludů. Žáci v rámci této akce sebrali léčivé rostliny za 2.982,- Kč, kaštany a žaludy
za 35.741 Kč.  Rovněž proběhla sběrová akce starého papíru, bylo sebráno 35.470 kg, na žáka máme asi 204 kg, 4. místo v průměru na jednotlivce. Sebrali jsme rovněž 34 kg hliníku. Zisk
je použit na odměny pro sběrače, na platbu kulturních představení, na mimořádné školní výlety. 

 

Ve spolupráci se SRPDŠ jsme uspořádali Školský ples, výtěžek 23.000,- Kč byl použit
ve prospěch žáků a žákyň školy.

 

Žáci naší školy se zapojili do řady postupových soutěží organizovaných v rámci škol, případně organizacemi, které vedou zájmové kroužky na škole. V soutěžích dosáhli celé řady výborných a solidních výsledků.

 

Akce a soutěže

 • Logická olympiáda -2. v kraji Krampl
 • Biologická olympiáda - okr. kolo: Daněk, Nečasová
 • Olympiáda z Čj -        školní kolo – 1. místo Vaverová, 2. Vozková, 

okresní kolo – Vozková 13,

 • Olympiáda z dějepisu -          školní kolo – 1. místo Vejvodová, 2. Daněk, 3. Nečasová

okresní kolo – 22. místo Daněk, 25. Vejvodová

 • Český jazyk -   Recitační soutěž Svátek slov v Týně nad Vltavou - 1. Pour Dominik                                                      

                                   Literární soutěž Jihočeský úsměv – 1. Pernicová

                                   Literární soutěž Česká pošta – účast 7. a 9. třídy

 • Matematika -  Pythagoriáda – 32.Krampl

Matematický klokan- 2.-9. třída

                                   Matematická olympiáda-Krampl  školní kolo

 • Bobřík informatiky5. a 6. třída
 • Chemická olympiáda Pan Zkumavka - 9. třída
 • Olympiáda v Ajškolní kolo 1. Nečasová
 • Rybářská olympiáda Zlatá udice -     okresní kolo    starší –  Hora Milan 3.

                                                                                              mladší – Šturma Štěpán 1.

 • Zlatá srnčí trofej - oblastní kolo         mladší – Jindra 1.

starší –   P. Trnka 3.

 • Sportovní soutěže
  • Sportovní odpoledne 2. Stupně
  • Odznak olympijských vítězů- Špatný-3. Místo
  • Atletická olympiáda Týn –    1. stupeň- Gavlas, Žáček, Ardamicová – 1. místo
 1. stupeň – Kokeš Vejvoda,Nekolvá, Švecová, Daněk,

Hanta, Vaverová,Šimánková  – 4. Místo

  • Atomiáda – 1. místo-Bartošová,Junek, Kovařík,Daněk, Štecher, Hajný
  • Štafetové běhy – 1.-4. Třída
  • McDonalds Cup – 1.-3. Třída
  • Pit bike park D. Bukovsko – Špatný 7. místo

 

Plaveckého výcviku se úspěšně zúčastnilo 56 žáků 3.-5. třídy

 

 

Ostatní pravidelné akce

 • Stonožka - zapojeni žáci, rodiče i organizace (36.000,-), 
 • Den zdravé výživy
 • Celoškolní soutěž tříd na podporu pozitivního klimatu (proti šikaně, pro dopravní výchovu)
 • Lampionový průvod
 • Dětský den (spolupráce s hasiči)
 • Vánoční koledování
 • Velikonoční tvoření
 • Akademie ke 110 letům otevření budovy školy
 • Dopravní výchova pro 4.tř.
 • Dobrodružství s technikou v Č. B.
 • Historické toulky po Českých Budějovicích
 • Dětský den pro veřejnost
 • Návštěva výstavy Titanic

 

Výborných výsledků dosahovali žáci a žákyně z hasičského kroužku, kteří vzorně reprezentovali naši školu.   

 

V rámci získaných prostředků při sběrových akcích a plesu byli žáci ve spolupráci
se SRPDŠ zdarma v Hopsáriu v Českých Budějovicích a 2. stupni byl dán příspěvek na výlet.

 

Na ukončení školního roku jsme uspořádali velice zdařilou školní akademii ke 110 letům otevření školní budovy v Dolním Bukovsku, která byla nejen rodiči, ale i ostatními občany velice dobře hodnocena.

 

 

CH  Výsledky inspekce

    

V tomto školním roce 2015/2016 bylo provedeno na naší škole  inspekční elektronické zjišťování  ČŠI  na témata: Počty romských žáků, Problematika asistenta pedagoga, Problematika vzdělávání v oblasti bezpečnosti ZŠ a MŠ, Podpora nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných žáků ZV, vzdělávání v tématech etické výchovy v mateřských školách a Prevence rizikového chování v ZV a SV.

 

Předcházející inspekce:

 

 ve školním roce 2013/14 -  inspekční elektronické zjišťování

 ve školním roce 2013/14 - inspekční elektronické zjišťování – povinné přijímací zkoušky

                                            na střední školy a vybavení ICT

v roce 2013 - komplexní inspekce v ZŠ a MŠ

            V letošním školním roce byla provedena kontrola Krajského úřadu České Budějovice rovněž bez závad. Také finanční kontrola Městyse Dolní Bukovsko proběhla bez nedostatků.

 

 

 

J     Základní údaje o hospodaření školy

 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2015.

 

 1. a) Příjmy
 2. Celkové příjmy - 17.980.227,18Kč
 3. Poplatky od nezletilých žáků, rodičů nebo jiných zák. zást. - 278.850,-Kč
 4. Příjmy z doplňkové činnosti - 2.416.777,62Kč
 5. Ostatní příjmy – 197,-Kč

 

 1. b) Výdaje
 2. Investiční výdaje celkem - 0,-
 3. Neinvestiční výdaje celkem - 17.974.174,90 Kč

z toho: náklady na platy - 8.273.538,-Kč

OON - 40.000,-Kč

zákonné odvody - 2.817.392,08,-Kč

učebnice, texty, pomůcky - 64.157,-Kč

ostatní provozní náklady 6.779.087,-Kč     

 

 

 

K     Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

 

Naše škola byla zapojena v následujících rozvojových programech.

 

V letošním roce jsme dokončili čerpání z operačního programu „Zvyšování kvality
ve vzdělávání“ a zároveň z grantu „Učitel 21 století“. Závěrečnými monitorovacími zprávami
a vyhodnocením jsme tyto programy ukončili. Zároveň jsme zahájili a již také ukončili účast v grantech Čtenářské dílny a polytechnické vzdělávání. Nyní jsme zapojeni v dalším projektu
MAS-Vltavotýnsko.

 

            Do mezinárodních programů se naše škola zapojila v rámci rakouského projektu “ Die 70er – Damals war Zukunft“ v jehož závěru byli zúčastnění žáci na přehlídce prací v Linci.

                  

                                                                                                                                      

L     Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

 

 

Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

 

 

 

M    Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů

 

ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko je dlouhodobě zapojena do akce Školní mléko a od 1. 3. 2010
se zapojila do projektu Ovoce do škol, který je financován z cizích zdrojů.    

 

Žádné jiné projekty financované z cizích zdrojů škola nepředložila a nerealizovala.                   

 

 

 

 

N     Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

 

Spolupráce s místní odborovou organizací byla do 31. 12. 2011 na velmi dobré úrovni a plně respektovala uzavřenou kolektivní smlouvu. Od 1. 1. 2012 byla místní odborová organizace zrušena. Na výborné úrovni je spolupráce s místními zájmovými organizacemi (TJ, SDH, ČRS, MS... ), jejichž členové vedou naše zájmové kroužky.

 

 

O      Poskytování informací

   

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko o poskytování informací k 28. 2. 2016

 

Počet žádostí o informaci :     žádné

Počet vyřízených žádostí :      žádné

Počet odvolání :                      žádné

 

Podklady pro tuto výroční zprávu byly projednány metodickými orgány školy, učitelkami MŠ a vych. ŠD ve dnech 29. 8. 2016. Po připomínkách byla schválena pedagogickou radou dne
30. 8. 2016. Školská rada ZŠ a MŠ schválila výroční zprávu 15. 9. 2016.

 

V Dolním Bukovsku dne 16. 9. 2016

                                                                                                   …………………………………

                                                                                                   ředitel ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko