Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Dokumenty ZŠ > Školní řád

Školní řád ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko

Školní řád ke stažení

 

Část pro žáky školy:

 

I. Obecné povinnosti žáků:

 

1. Vyučování začíná v 7:45 hod., vstup do školy se otevírá v 7:25 hodin. Žáci přicházejí do školy tak, aby zaujali místa ve třídě v 7:40 hodin.

2. Pokud přespolní žáci 1. - 4.třídy přijíždějí dříve než v 7 hodin, mohou se přihlásit k návštěvě školní družiny.

3. Povinností každého žáka je přezouvání v šatnách do vhodné obuvi (zcela nevhodné jsou kecky, tenisky, další uzavřená sportovní obuv a nepřípustná je obuv s černou podešví). Obuv odkládají žáci 1. třídy do poliček v lavičkách v šatně své třídy. Svrchní oděv odkládají na věšáky v šatnách. Cvičební úbory ukládají do textilních sáčků, které zavěšují na svůj věšák v šatně. Žáci ostatních tříd obuv, svrchní oděv a cvičební úbory odkládají do přidělené šatní skříňky.

4. Každý žák je povinen zamykat přidělenou šatní skříňku a dbát tak o bezpečí svých věcí. Při ztrátě klíče je povinen uhradit pořízení kopie a při ukončení docházky na 1. nebo 2. stupeň školy klíč vrátit nepoškozený.

5. Před zahájením vyučování a o malých přestávkách se žáci zdržují většinou ve třídách. Ze tříd mohou podle potřeby vycházet. O hlavní přestávce se procházejí po chodbách, nebo svačí v učebnách. Přitom respektují pokyny učitele konajícího dohled.

6. Žáci se zdržují v tom prostoru budovy, ve kterém mají následující vyučovací hodinu.

7. Ve dnech s odpoledním vyučováním žáci o polední přestávce mohou zůstat v budově školy, pod dohledem, v určené třídě.

8. Žáci nenosí do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním nebo s činností v zájmových kroužcích. Rovněž nepřinášejí cenné věci a větší obnosy peněz.

9. Pouze ve výjimečném případě mohou žáci požádat o uložení hotovosti nebo cenné věci v trezoru školy třídního učitele nebo vedení školy.

10. V době vyučování ani o přestávkách nesmějí žáci opouštět školní budovu (výjimku mohou povolit pedagogičtí pracovníci).

11. Žáci, až na výjimky popsané níže, nesmí ve škole používat mobilní telefony a podobná zařízení v průběhu vyučování. Žáci mohou mobilní telefony a podobná zařízení používat v čase 7:25 – 7:45 hod. a žáci 2. stupně navíc v čase přestávky 9:25 – 9:45 hod. Používat mobilní telefony při hodině je možné pouze se svolením vyučujícího. Porušení bude řešeno výchovným opatřením. Při používání mobilních telefonů a podobných zařízení se žáci z bezpečnostních důvodů nesmí pohybovat po schodech. Žákům je zakázáno nabíjet si mobilní telefony a podobná zařízení z elektrické sítě školy. Platí kategorický zákaz pořizování obrazových a zvukových záznamů dětí a všech zaměstnanců v areálu školy.

12. Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po zákonném zástupci bude požadována náhrada, jestliže žák škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti.

13. Žák je povinen chránit vypůjčené věci (učebnice) před nadměrným poškozením, ztrátou nebo zničením. Škola má možnost požadovat pokutu či náhradu za škodu na zapůjčených učebnicích (v obecné rovině § 2193 OZ a § 30 odst. 1 písm.d) ŠZ).

14. Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky v míře odpovídající okolnostem.

15. Žák je povinen být v případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest a používat je předepsaným způsobem.

 

II. Chování žáků při vyučování:

 

1. Při příchodu vyučujícího žáci povstanou a usednou až na jeho pokyn.

2. Každý žák má učitelem přidělené místo, které bez dovolení neopouští. Zodpovídá za čistotu a pořádek na svém místě a chrání jej před poškozením. Každé svévolné poškození bude opraveno na účet rodičů žáka.

3. Vyučovací hodina končí na pokyn vyučujícího. Odcházejícího učitele žáci zdraví povstáním na místě.

4. Při přesunu tříd do jiných učeben přecházejí žáci samostatně na pokyn učitele. Při přecházení se chovají slušně a neběhají po chodbách. Při příchodu do třídy zaujmou své místo a zkontrolují jeho nepoškozenost, čistotu a pořádek.

5. Na výuku Tv a Pv používají žáci vhodný oděv. Pro cvičení na hřišti mají jinou obuv než na cvičení v tělocvičně.

6. Při nevhodném chování během vyučování nebo ohrožování sebe sama, ostatních žáků nebo vyučujících bude žák vykázán ze třídy do místnosti, kde se pod dohledem dospělé osoby bude dále vzdělávat. Pokud nedojde k nápravě, budou kontaktováni rodiče a dále OSPOD.

7. Zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se považují za závažné porušení povinností stanovených školským zákonem a budou kázeňsky řešeny.

8. Časový rozvrh vyučovacích hodin je stanoven takto:

 

1. 7:45 – 8:30 hod.                  6. 13:20 – 14:05 hod.

2. 8:40 – 9:25 hod.                  7. 14:15 – 15:00 hod.

3. 9:45 – 10:30 hod.

4. 10:40 – 11:25 hod.

5. 11:35 – 12:20 hod.

 

III. Ukončení vyučování a odchod žáků ze školy:

 

1. Po skončení poslední vyučovací hodiny dopoledního i odpoledního vyučování se žáci na pokyn učitele seřadí a služba zkontroluje pořádek. Vyučující odvede žáky do šatny, případně do jídelny.

2. V šatně se žáci přezují, obléknou a opustí školní budovu. Není dovoleno se bezdůvodně zdržovat v šatnách ani v ostatních prostorách školní budovy. V případě navazujících zájmových kroužků vyčkají žáci příchodu vedoucího na určeném místě.

3. Při cestě domů žáci důsledně dbají dopravní kázně, dojíždějící žáci se chovají slušně na zastávkách autobusů a při nastupování dávají přednost dospělým, zejména pak starším osobám.

4. Při příchodu do školní jídelny dbá žák pokynů pedagogického dozoru, jídlo odebírá podle pořadí a nepředbíhá. Při odběru oběda je povinen použít kartu nebo čip.

5. Nají se klidně a beze spěchu, v jídelně se nezdržuje déle než je třeba. Dodržuje hygienické zásady, jí příborem a nehlučí.

6. Škola zodpovídá za škodu, která dětem nebo žákům vznikne v průběhu vyučování nebo v přímé souvislosti s ním (akce pořádané školou).

7. Dohled nad žáky může zajišťovat jiný zletilý zaměstnanec školy, který byl o výkonu dohledu řádně poučen.

 

IV. Další ustanovení:

 

1. Ke všem zaměstnancům školy se žáci chovají zdvořile a při setkání je zdraví. Pracovníky školy oslovují pane, nebo paní a připojují funkci (učitelko, učiteli, řediteli, vychovatelko, školníku, kuchařko, uklízečko).

2. Žáci nesmějí bez pokynu učitele rozsvěcovat el. svítidla a otáčet ventily topných těles. Otevírání oken provádějí pouze žáci určení učitelem. Při nepřítomnosti učitele ve třídě (o přestávkách) nesmí být otevřena velká okenní křídla.

3. Do kabinetů vstupují žáci pouze v doprovodu učitelů, do kanceláří školy a do sborovny pouze na vyzvání.

4. Do tříd smějí vstupovat pouze žáci, kteří do nich docházejí, ostatním není po vyučování a o přestávkách vstup dovolen.

5. Všechny zameškané hodiny musejí být řádně omluveny sdělením v žákovské knížce. Je-li nepřítomnost předem známa, omluví se žák:

- na jednu hodinu vyučujícímu

- na jeden den třídnímu učiteli

- na dva a více dnů řediteli školy

6. Žáci, kteří dojíždějí do školy na kole, musí kola uzamknout a ponechat v prostoru k tomu vyhrazeném.

7. Žák je povinen chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků. Žákům jsou přísně zakázány všechny činnosti, které ohrožují zdraví (kouření, pití alkoholických nápojů, používání škodlivých látek...).

8. Žák hospodárně nakládá s učebnicemi (včetně obalení) a s dalším svěřeným majetkem. V případě svévolného poškození škodu uhradí.

9. Žáci chodí do školy vždy čistě a vkusně oblečeni. Totéž platí o úpravě vlasů. Ve škole i mimo školu dodržují základní hygienické zásady.

10. Žákům je zakázáno do školy vnášet a ve škole užívat návykové látky a jedy a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují. Porušení tohoto ustanovení bude kvalifikováno jako hrubý přestupek a budou z něj vyvozeny patřičné sankce.

11. Nevhodné chování ke spolužákům (šikanování…) bude přísně postihováno.

12. Vstup do budovy školy je povolen pouze přes telefonické ohlášení u vstupních dveří, vstup bez ohlášení není dovolen (zajištění bezpečí žáků, § 30 odst. 1 písm.b) ŠZ).

 

V. Práva dětí:

 

Základní škola respektuje Úmluvu o právech dítěte, kterou přijalo VS OSN dne 20. listopadu 1989. K tomu přijímáme zejména tato opatření:

1. Každé dítě má právo na svobodu projevu, myšlení, svědomí a náboženského vyznání, při dodržení obecných zásad kulturního chování.

2. Každé dítě, které vyžaduje individuální péči, má právo na její zajištění.

3. Každé dítě má právo na ochranu osobních věcí, které jsou uloženy na místech k tomu určených. Dále mu nesmí být ukládána práce, která by pro něj byla nebezpečná, nebo mu bránila ve vzdělání a škodila na zdraví.

4. Děti mají právo na školní stravování, zajištění pitného režimu a nárok zdarma 4x za měsíc na mléčné výrobky a 4 x za měsíc zdarma ovoce do škol.

5. Mají právo na odpočinek, volný čas a oddechové činnosti, odpovídající jeho věku. Dále i na svobodnou účast na kulturním životě a umělecké činnosti.

6. Kázeň ve škole musí být zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností. Výchova musí směřovat k rozvoji osobnosti dítěte při zdůraznění respektu k lidským právům, ke vzájemnému porozumění, k míru a toleranci.

7. Pokud by došlo v rámci školy k nerespektování některého z výše uvedených práv, může se dítě prostřednictvím členů školní samosprávy, svých rodičů, nebo přímo obrátit na kteréhokoliv pracovníka školy, který zajistí nápravu.

8. Každé dítě má právo vyjadřovat svobodně svůj názor ve všech věcech, které se ho týkají. Tento názor musí být vyjádřen adekvátní formou.

9. Má právo být ochráněno před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením. Nikdo nemá právo druhému žádným způsobem ubližovat.

10. Má právo požádat o pomoc nebo radu kohokoliv z pracovníků školy – pokud se dítě cítí v jakékoliv nepohodě nebo má nějaké trápení.

 

VI. Podmínky zajištění ochrany žáků před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí:

 

Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, diskriminace, nepřátelství, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti, apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli, jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. V případě takovýchto projevů chování postupuje škola dle daného školního programu proti šikanování. Vždy je svolávána výchovná komise, jsou informováni zákonní zástupci a dle platných zákonů má škola ohlašovací povinnost vůči některým dalším institucím (jako je např. orgán sociálně-právní ochrany dítěte, Policie ČR apod.)

 

Část pro zákonné zástupce žáků školy:

 

VII. Obecná ustanovení:

 

1. Zákonní zástupci se mohou informovat o činnosti školy na internetových stránkách školy www.zsdbuk.cz a komunikovat na e-mail zsdbuk@seznam.cz.

2. Zákonní zástupci se mohou seznámit s novým vzdělávacím dokumentem na internetových stránkách nebo po dohodě je možno si jej vypůjčit v ředitelně školy.

3. Pro získávání dalších informací lze využít Dny otevřených dveří, informační schůzky a také Bukovský zpravodaj.

4. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, jak při prezenční výuce, tak při distančním vzdělávání. Každá nepřítomnost žáka musí být omluvena ve webovém školním informačním systému (Škola OnLine), popřípadě v žákovském deníku. V případě nesplnění této povinnosti je tato nepřítomnost považována za neomluvenou. Neomluvená absence žáků může naplnit znaky přestupku na úseku školství a výchovy mládeže, popř. trestného činu ohrožování výchovy žáka (§ 31 zákona č. 200/1990 Sb. a § 201 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník).

5. Pokud je dítě nemocné, zákonný zástupce si může první den vyzvednout oběd, další dny jej musí odhlásit nebo zaplatit plnou cenu.

6. V případě plánované nepřítomnosti 2 dny a delší je zákonný zástupce povinen požádat předem o uvolnění žáka v ředitelně školy.

7. Zákonní zástupci jsou povinni neprodleně ohlásit jakoukoliv změnu u svých dětí (pojišťovna, bydliště..)

8. Použití mobilu dítětem během vyučování mimo povolenou dobu nebo bez předchozí domluvy s vyučujícím může být kázeňsky řešeno jako porušení školního řádu.

9. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy.

10. U delší absence žáka, může škola vyžadovat, v případě pochybností, od zástupce žáka potvrzení o nemoci či jiný úřední doklad potvrzující jeho nepřítomnost.

11. Zákonný zástupce je ze zákona povinen zúčastnit se projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte na vyzvání ředitele školy (§ 22, odst. 3 písm. b) škol. zákon.)

12. Zákonní zástupci mají rodičovskou odpovědnost i při pobytu dítěte ve škole. Jsou povinni se školou spolupracovat a řešit případné vzdělávací nebo výchovné problémy (§ 865 a násl. zákona č.89/2012 Sb. OZ).

13. Zákonný zástupce má v případě pochybností o správnosti hodnocení na vysvědčení právo požádat o přezkoumání výsledků a to do 3 pracovních dnů (§ 52 odst. 4 a § 69 odst.9 ŠZ).

 

 

Zveřejnění a seznámení se školním řádem (ŠŘ): 

 1. ŠŘ je zveřejněn na webových stránkách školy.

 2. Žáci jsou seznámeni se ŠŘ na začátku každého školního roku prostřednictvím třídního učitele.

 3. Zákonní zástupci se seznamují se ŠŘ prostřednictvím webových stránek školy, mailové komunikace a na první třídní schůzce. Seznámení stvrzují svým podpisem.

 

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se školní řád platný od 16. 4. 2021.

 

 

V Dolním Bukovsku dne 17. 10. 2023

Mgr. Radek Hřivnáč

ředitel školy

 

Schváleno školskou radou dne 17. 10. 2023

Vstupuje v platnost a účinnost dne 18. 10. 2023

Zaměstnanci byli seznámeni se školním řádem dne 18. 10. 2023

 

 

Metodický pokyn školy k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

 1.  Úvodní ustanovení

 1. Pokyn ředitele školy k řešení problému záškoláctví definuje postup školy při řešení problému záškoláctví.

 2. Pokyn ředitele školy k řešení problému záškoláctví se řídí zejména:

  • školským zákonem č. 561/2004Sb.

  • zákonem č. 359/1999Sb. o sociálně-právní ochraně dětí

  • zákonem č. 482/1991, o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů

  • zákonem o přestupcích č.200/1990Sb

  • vyhláškou 48/2005 o základním vzdělávání -metodickým pokynem k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (čj.: 10194 / 2002-14)

 

II. Prevence záškoláctví

 1. Dobu a způsob uvolnění žáka ze školního vyučování stanoví školní řád. V případě podezření z nevěrohodnosti dokladu potvrzujícího důvod nepřítomnosti žáka, se může ředitel školy v dané věci obrátit na zákonného zástupce nezletilého žáka, nebo požádat o spolupráci věcně příslušný správní orgán.

 2. Školní docházku (omluvenou a neomluvenou nepřítomnost) žáků své třídy eviduje třídní učitel.

 3. Na prevenci záškoláctví se podílí třídní učitel, výchovný poradce a školní metodik prevence rizikového chování ve spolupráci s ostatními učiteli a zákonnými zástupci žáka.

 4. Součástí prevence je:

  • pravidelné zpracovávání dokumentace o absenci žáků

  • součinnost se zákonnými zástupci

  • analýza příčin záškoláctví žáků včetně přijetí příslušných opatření

  • výchovné pohovory s žáky

  • spolupráce se školním psychologem a institucemi pedagogicko-psychologického poradenství

  • konání výchovných komisí ve škole

  • spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí apod.

III. Způsob omlouvání nepřítomnosti, řešení neomluvené nepřítomnosti

 1. O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného poradce (Mgr. Marie Pilarčíková), který tyto údaje vyhodnocuje.

 2. Nepřítomnost nezletilého žáka základní školy ve škole omlouvá v souladu splatnými právními předpisy zákonný zástupce žáka ve webovém školním informačním systému (Škola OnLine) (záložka Docházka > Omlouvání absence > Elektronická omluvenka) nejpozději do 3 dnů od počátku nepřítomnosti žáka, jak při prezenční výuce, tak při distančním vzdělávání. (Školský zákon 561/2004 § 50)

 3. Nejsou-li splněny podmínky předchozího odstavce, třídní učitel vyzve zákonného zástupce žáka prostřednictvím zprávy ve webovém školním informačním systému (Škola OnLine) k omluvě.

  Škola v odůvodněných případech (o odůvodněnosti rozhodne škola – třídní učitel po domluvě s výchovným poradcem, např. prokazatelné sociální znevýhodnění apod.) bude akceptovat omluvu zákonného zástupce, kterou obdrží následující den po doručení výzvy k omluvě.

  Neomluví-li zákonný zástupce ani v dalších dnech, vyzve třídní učitel neprodleně zákonného zástupce k návštěvě školy.

  Pozn.: Do třídenní lhůty stanovené zákonnému zástupci na první fázi omluvy absence se nepočítají volné dny (tedy víkendy, svátky, prázdniny a všechny ostatní typy školního volna).

 4. Ve zcela výjimečných, individuálně stanovených případech (především v případě časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost.

 5. Školy a zdravotnická zařízení, tedy i praktičtí lékaři pro děti a dorost, jsou v souladu s § 10odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, povinni oznamovat orgánu sociálně-právní ochrany dětí skutečnosti nasvědčující tomu, že se v konkrétních případech jedná o děti, na něž se sociálně-právní ochrana zaměřuje (o děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku; o děti, jejichž rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo tato práva nevykonávají či jich zneužívají apod.).

 6. O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného poradce (Mgr. Marie Pilarčíková), který tyto údaje vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

 7. Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce pozván písemně – zprávou v DM software. Projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Seznámí zákonného zástupce s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené nepřítomnosti. Provede zápis z pohovoru, do něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem. Zákonný zástupce zápis podepíše a obdrží kopii zápisu. Případné odmítnutí podpisu nebo převzetí zápisu zákonným zástupcem se do zápisu zaznamená.

 8. Během období, kdy škola vyhodnocuje neomluvenou nepřítomnost, může ředitel školy v zájmu zjištění pravé příčiny záškoláctví a jejího odstranění požádat o spolupráci odborníky z oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, popř. orgány sociálně-právní ochrany dětí.

 9. Při počtu neomluvených absencí nad 10 hodin svolává ředitel školy školní výchovnou komisi, které se dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní: ředitel školy, zákonný zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, školní metodik prevence rizikového chování.

  Pozvání zákonných zástupců na jednání školní výchovné komise se provádí doporučeným dopisem. O průběhu a závěrech jednání školní výchovné komise se provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší. Případná neúčast nebo odmítnutí podpisu zákonnými zástupci se v zápisu zaznamená. Každý účastník jednání obdrží kopii zápisu. V odůvodněných případech bude výchovnou komisí zákonným zástupcům navrženo sestavení individuálního výchovného plánu žáka.

  Zápisy z pohovorů a jednání školní výchovné komise se ukládají do dokumentace Školního poradenského pracoviště (ŠPP).

 10. V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. Tato ohlašovací povinnost vychází z platné právní úpravy.

 11. V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, pokud již byli zákonní zástupci pravomocným rozhodnutím správního orgánu postiženi pro přestupek podle ustanovení zákona, je třeba postoupit v pořadí již druhé hlášení o zanedbání školní docházky Policii ČR, kde bude případ řešen jako trestní oznámení pro podezření spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže. Kopie hlášení o zanedbání školní docházky bude zaslána příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu.

 

IV. Vymezení počtu zameškaných hodin, které škola již považuje za záškoláctví, a budou postihovány kázeňsky

 • 1 zameškaná neomluvená hodina – řeší se napomenutím třídního učitele.

 • 2 - 5 zameškaných neomluvených hodin – řeší se důtkou třídního učitele, pohovorem se zákonným zástupcem.

 • 6 - 10 zameškaných neomluvených hodin – řeší se důtkou ředitele školy, pohovorem se zákonným zástupcem.

 • 11 – 25 zameškaných neomluvených hodin – řeší se druhým stupněm z chování, svolává se výchovná komise za účasti pracovníků OSPOD.

 • 26 a více zameškaných neomluvených hodin – řeší se třetím stupněm z chování. Hlásí se příslušným orgánům péče o dítě