Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Dokumenty ZŠ > Školní řád

Školní řád ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko

Část pro žáky školy:

 1. Obecné povinnosti žáků:
 1. Vyučování začíná v 7,45 hod., vstup do školy se otevírá v 7,25 hodin. Žáci přicházejí do školy tak, aby zaujali místa ve třídě v 7,40 hodin.
 2. Pokud přespolní žáci 1.- 4.třídy přijíždějí dříve než v 7 hodin, mohou se přihlásit k návštěvě školní družiny.
 3. Povinností každého žáka je přezouvání v šatnách do vhodné obuvi (zcela nevhodné jsou kecky, tenisky, další uzavřená sportovní obuv a nepřípustná je obuv s černou podešví). Obuv odkládají žáci do poliček v lavičkách v šatně své třídy. Svrchní oděv odkládají na věšáky v šatnách. Cvičební úbory ukládají do textilních sáčků, které zavěšují na svůj věšák v šatně.
 4. Před zahájením vyučování a o malých přestávkách se žáci zdržují většinou ve třídách. Ze tříd mohou podle potřeby vycházet. O hlavní přestávce se procházejí po chodbách, nebo svačí v učebnách. Přitom respektují pokyny učitele konajícího dohled.
 5. Žáci se zdržují v tom prostoru budovy, ve kterém mají následující vyučovací hodinu.
 6. Ve dnech s odpoledním vyučováním žáci o polední přestávce mohou zůstat v budově školy, pod dohledem, v určené třídě.
 7. Žáci nenosí do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním nebo s činností v zájmových kroužcích. Rovněž nepřinášejí cenné věci a větší obnosy peněz.
 8. Pouze ve výjimečném případě mohou žáci požádat o uložení hotovosti nebo cenné věci v trezoru školy třídního učitele nebo vedení školy.
 9. V době vyučování ani o přestávkách nesmějí žáci opouštět školní budovu (výjimku mohou povolit pedagogičtí pracovníci).
 10. Žáci mají v průběhu vyučování své mobilní telefony zapnuty na tichý režim a uloženy v aktovce. Použití je možné po domluvě s učitelem. Porušení bude řešeno výchovným opatřením. Platí kategorický zákaz pořizování obrazových a zvukových záznamů dětí a všech zaměstnanců v areálu školy.
 11. Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po zákonném zástupci bude požadována náhrada, jestliže žák škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti.
 12. Žák je povinen chránit vypůjčené věci (učebnice) před nadměrným poškozením , ztrátou nebo zničením. Škola má možnost požadovat pokutu či náhradu za škodu na zapůjčených učebnicích (v obecné rovině § 2193 OZ a § 30 odst. 1 písm.d) ŠZ).
 1. Chování žáků při vyučování:
 1. Při příchodu vyučujícího žáci povstanou a usednou až na jeho pokyn.
 2. Každý žák má učitelem přidělené místo, které bez dovolení neopouští. Zodpovídá za čistotu a pořádek na svém místě a chrání jej před poškozením. Každé svévolné poškození bude opraveno na účet rodičů žáka.
 3. Vyučovací hodina končí na pokyn vyučujícího. Odcházejícího učitele žáci zdraví povstáním na místě.
 4. Při přesunu tříd do jiných učeben přecházejí žáci samostatně na pokyn učitele. Při přecházení se chovají slušně a neběhají po chodbách. Při příchodu do třídy zaujmou své místo a zkontrolují jeho nepoškozenost, čistotu a pořádek.
 5. Na výuku Tv a Pv používají žáci vhodný oděv. Pro cvičení na hřišti mají jinou obuv 

         než na cvičení v tělocvičně.

 1. Při nevhodném chování během vyučování nebo ohrožování sebe sama, ostatních žáků

         nebo vyučujících bude žák vykázán ze třídy do místnosti, kde se pod dohledem dospělé

         osoby bude dále vzdělávat. Pokud nedojde k nápravě, budou kontaktováni rodiče a dále

         OSPOD.

 1. Zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se považují

          za závažné porušení povinností stanovených školským zákonem a budou kázeňsky

          řešeny.

 1. Časový rozvrh vyučovacích hodin je stanoven takto:
 1. 7.45 - 8,30 hod. 6. 13,20 - 14,05 hod.
 2. 8,40 - 9,25 hod. 7. 14,15 - 15,00 hod.
 3. 9,45 - 10,30 hod.
 4. 10,40 – 11,25 hod.
 5. 11,35 – 12,20 hod.

III.       Ukončení vyučování a odchod žáků ze školy:

 1. Po skončení poslední vyučovací hodiny dopoledního i odpoledního vyučování se žáci na pokyn učitele seřadí a služba zkontroluje pořádek. Vyučující odvede žáky do šatny, případně do jídelny.
 2. V šatně se žáci přezují, obléknou a opustí školní budovu. Není dovoleno se bezdůvodně zdržovat v šatnách ani v ostatních prostorách školní budovy. V případě navazujících zájmových kroužků vyčkají žáci příchodu vedoucího na určeném místě.
 3. Při cestě domů žáci důsledně dbají dopravní kázně, dojíždějící žáci se chovají slušně na zastávkách autobusů a při nastupování dávají přednost dospělým, zejména pak starším osobám.
 4. Při příchodu do školní jídelny dbá žák pokynů pedagogického dozoru, jídlo odebírá podle pořadí a nepředbíhá. Při odběru oběda je povinen použít kartu nebo čip.
 5. Nají se klidně a beze spěchu, v jídelně se nezdržuje déle než je třeba. Dodržuje hygienické zásady, jí příborem a nehlučí.
 6. Škola zodpovídá za škodu, která dětem nebo žákům vznikne v průběhu vyučování nebo v přímé souvislosti s ním (akce pořádané školou).
 7. Dohled nad žáky může zajišťovat jiný zletilý zaměstnanec školy, který byl o výkonu 

           dohledu řádně poučen.

 

 1. Režim zajištění školních šaten:
 1. Ráno - 7,25 hod. - odemyká p. školník

                  8,30 hod. - zamyká pí uklízečka

 1. Poledne - 11,25 hod. - odemyká služba a setrvá v šatně, v případě nepřítomnosti p. školníka uzamkne šatny (použije klíče ze ŠD)

11,45 hod. - zamyká p. školník

12,15 hod. - odemyká p. školník a dohlíží v šatnách

13,20 hod. - zamyká p. školník

 1. Po poslední hodině odpoledního vyučování odemyká a zamyká šatnu třídní služba. Klíč do třídy vrátí vyučující.
 2. Třídní služba dále odemyká a zamyká šatny před a po hodinách Tv, Pv, při vycházkách a podobných akcích. Dále otevírá šatny žákům, kteří odcházejí nebo přicházejí v době vyučování.

 

 1. Další ustanovení:
 1. Ke všem zaměstnancům školy se žáci chovají zdvořile a při setkání je zdraví. Pracovníky školy oslovují pane, nebo paní a připojují funkci (učitelko, učiteli, řediteli, vychovatelko, školníku, kuchařko, uklízečko).
 2. Žáci nesmějí bez pokynu učitele rozsvěcovat el. svítidla a otáčet ventily topných těles. Otevírání oken provádějí pouze žáci určení učitelem. Při nepřítomnosti učitele ve třídě (o přestávkách) nesmí být otevřena velká okenní křídla.
 3. Do kabinetů vstupují žáci pouze v doprovodu učitelů, do kanceláří školy a do sborovny pouze na vyzvání.
 4. Do tříd smějí vstupovat pouze žáci, kteří do nich docházejí (platí i pro šatny), ostatním není po vyučování a o přestávkách vstup dovolen.
 5. Všechny zameškané hodiny musejí být řádně omluveny sdělením v žákovské knížce. Je-li nepřítomnost předem známa, omluví se žák:

- na jednu hodinu vyučujícímu

- na jeden den třídnímu učiteli

- na dva a více dnů řediteli školy

 1. Žáci, kteří dojíždějí do školy na kole, musí kola uzamknout a ponechat v prostoru k tomu vyhrazeném.
 2. Žák je povinen chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků. Žákům jsou přísně zakázány všechny činnosti, které ohrožují zdraví (kouření, pití alkoholických nápojů, používání škodlivých látek...).
 3. Žák hospodárně nakládá s učebnicemi (včetně obalení) a s dalším svěřeným majetkem. V případě svévolného poškození škodu uhradí.
 4. Žáci chodí do školy vždy čistě a vkusně oblečeni. Totéž platí o úpravě vlasů. Ve škole i mimo školu dodržují základní hygienické zásady.
 5. Platí přísný zákaz nošení, držení distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy. Porušení tohoto ustanovení bude kvalifikováno jako hrubý přestupek a budou z něj vyvozeny patřičné sankce.
 6. Nevhodné chování ke spolužákům (šikanování…) bude přísně postihováno.
 7. Vstup do budovy školy je povolen pouze přes telefonické ohlášení u vstupních dveří, vstup bez ohlášení není dovolen (zajištění bezpečí žáků, § 30 odst. 1 písm.b) ŠZ).
 1. Práva dětí:

Základní škola respektuje Úmluvu o právech dítěte, kterou přijalo VS OSN dne 20. listopadu 1989. K tomu přijímáme zejména tato opatření:

 1. Každé dítě má právo na svobodu projevu, myšlení, svědomí a náboženského vyznání, při dodržení obecných zásad kulturního chování.
 2. Každé dítě, které vyžaduje individuální péči, má právo na její zajištění.
 3. Každé dítě má právo na ochranu osobních věcí, které jsou uloženy na místech k tomu určených. Dále mu nesmí být ukládána práce, která by pro něj byla nebezpečná, nebo

      mu bránila ve vzdělání a škodila na zdraví.

 1. Děti mají právo na školní stravování, zajištění pitného režimu a nárok zdarma 4x za měsíc na mléčné výrobky a 4 x za měsíc zdarma ovoce do škol.
 2. Mají právo na odpočinek, volný čas a oddechové činnosti, odpovídající jeho věku.

      Dále i na svobodnou účast na kulturním životě a umělecké činnosti.

 1. Kázeň ve škole musí být zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností. Výchova musí směřovat k rozvoji osobnosti dítěte při zdůraznění respektu k lidským právům, ke vzájemnému porozumění, k míru a toleranci.
 2. Pokud by došlo v rámci školy k nerespektování některého z výše uvedených práv,   

            může se dítě prostřednictvím členů školní samosprávy, svých rodičů, nebo přímo

            obrátit na kteréhokoliv pracovníka školy, který zajistí nápravu.

 1. Každé dítě má právo vyjadřovat svobodně svůj názor ve všech věcech, které se ho týkají. Tento názor musí být vyjádřen adekvátní formou.
 2. Má právo být ochráněno před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením. Nikdo nemá právo druhému žádným způsobem ubližovat.
 3. Má právo požádat o pomoc nebo radu kohokoliv z pracovníků školy – pokud se dítě cítí v jakékoliv nepohodě nebo má nějaké trápení.

VII.   Podmínky zajištění ochrany žáků před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí:

 

     Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, diskriminace, nepřátelství, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti, apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli, jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. V případě takovýchto projevů chování postupuje škola dle daného školního programu proti šikanování. Vždy je svolávána výchovná komise, jsou informováni zákonní zástupci a dle platných zákonů má škola ohlašovací povinnost vůči některým dalším institucím / jako je např. orgán sociálně-právní ochrany dítěte, Policie ČR apod.)

Část pro rodiče žáků školy:

 

VIII.     Obecná ustanovení:

 1. Rodiče se mohou informovat o činnosti školy na internetových stránkách školy https://www.zsdbuk.cz/ a komunikovat na e- mail zsdbuk@seznam.cz.
 2. Rodiče se mohou seznámit s novým vzdělávacím dokumentem na internetových stránkách nebo po dohodě je možno si vypůjčit v ředitelně školy.
 3. Pro získávání dalších informací lze využít Dny otevřených dveří, informační schůzky a také Bukovský zpravodaj.
 4. Rodič má ze zákona povinnost omluvit nepřítomnost svého dítěte do 3 dnů od zahájení jeho nepřítomnosti. Každá nepřítomnost žáka musí být omluvena v žákovském deníku. V případě nesplnění této povinnosti je tato nepřítomnost považována za neomluvenou. Neomluvená absence žáků může naplnit znaky přestupku na úseku školství a výchovy mládeže, popř. trestného činu ohrožování výchovy žáka (§ 31 zákona č. 200/1990 Sb. a § 201 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník).
 5. Pokud je dítě nemocné, rodič si může první den vyzvednout oběd, další dny jej musí odhlásit nebo zaplatit plnou cenu.
 6. V případě plánované nepřítomnosti delší než 2 dny je rodič povinen požádat předem o uvolnění žáka v ředitelně školy.
 7. Rodiče jsou povinni neprodleně ohlásit jakoukoliv změnu u svých dětí (pojišťovna, bydliště..)
 8. Použití mobilu dítětem během vyučování bez předchozí domluvy s vyučujícím může být kázeňsky řešeno jako porušení školního řádu.
 9. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy.
 10. U delší absence žáka, může škola vyžadovat, v případě pochybností, od zástupce žáka potvrzení o nemoci či jiný úřední doklad potvrzující jeho nepřítomnost.
 11. Zákonný zástupce je ze zákona povinen zúčastnit se projednávání závažných otázek

            týkajících se vzdělávání dítěte na vyzvání ředitele školy (§ 22, odst. 3 písm. b) škol.   

            zákon.

 1. Rodiče mají rodičovskou odpovědnost i při pobytu dítěte ve škole. Jsou povinni se

            školou spolupracovat a řešit případné vzdělávací nebo výchovné problémy (§ 865 a 

            násl. zákona č.89/2012 Sb. OZ).

 1. Rodič má v případě pochybností o správnosti hodnocení na vysvědčení právo požádat

            o přezkoumání výsledků a to do 3 pracovních dnů (§ 52 odst. 4 a § 69 odst.9 ŠZ).

Zveřejnění a seznámení se školním řádem (ŠŘ):

 1. ŠŘ zveřejněn na webových stránkách školy.
 2. Žáci jsou seznámeni se ŠŘ na začátku každého školního roku prostřednictvím třídního učitele.
 3. Zákonní zástupci se seznamují se ŠŘ prostřednictvím web. stránek, mailové komunikace a na první třídní schůzce. Seznámení stvrzují svým podpisem.

V Dolním Bukovsku dne 30.8. 2019                                 Mgr. Anna Šubrtová

                                                                                                ředitelka školy

Schváleno školskou radou dne: 3. 10. 2019                          Ing. Petra Kokešová

                                                                                            předsedkyně školské rady

Školní řád ke stažení a podepsaný.