Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Dokumenty ZŠ > Výroční zprávy > Výroční zpráva 2011/2012

Výroční zpráva 2011/2012

 

       V Ý R O Č N Í     Z P R Á V A

 

 

ZŠ a MŠ DOLNÍ  BUKOVSKO za školní rok 2011/12

 

 

Obsah:          

           

    A)  Charakteristika základní školy a mateřské školy, základní údaje

    B)  Vzdělávací koncepce školy

    C)  Přehled pracovníků školy

    D)  Přijímací řízení a zápis

    E)  Výsledky vzdělávání

    F)  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

    G)  Další vzdělávání pedagogických pracovníků

    H)  Mimoškolní aktivity

    I)  Výsledky inspekce provedené ČŠI

    J)  Základní údaje o hospodaření školy

   K)  Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

   L)  Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

   M) Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů

   N) Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

         partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

 

A)        Charakteristika základní školy a mateřské školy, základní údaje

      Základní škola a Mateřská škola v Dolním Bukovsku se řadí mezi menší plně organizované školy se žáky v devíti ročnících. Při škole pracuje školní družina se dvěma odděleními a mateřská škola se třemi třídami. Školu na konci tohoto školního roku navštěvovalo 156 žáků. Vybavením pomůckami a materiály je škola na velmi dobré úrovni. Problémem zůstávají malé prostory tělocvičny. Tuto situaci řešíme dalším využíváním sálu kulturního domu pro účely školní tělesné výchovy. Přínosem pro školní akce je také sportovní areál TJ, který slouží i zájmové mimoškolní činnosti dětí. V srpnu 2009 byla otevřena  nová mateřská škola se třemi třídami s celkovou kapacitou 72 žáků, ta byla v roce 2011 zvýšena na 75 a nová školní jídelna pro žáky, zaměstnance i  cizí strávníky s kapacitou 550 jídel denně.    

       Od ledna 2006 došlo k novému názvu společného zařízení - Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko. Od ledna 2008 se změnil název zřizovatele- Městys Dolní Bukovsko.

                                                                                                                        

 

Název školy

Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko

Adresa školy

náměstí Jiráskovo 31 , 37365

Právní forma

příspěvková organizace

IČO

75001365

IZO

107720353

identifikátor školy

650024842

vedení školy

ředitel: Mgr. Josef  Kapinus

zástupce ředitele: Mgr. Anna  Šubrtová

Kontakt

tel.: 385726122, fax: 385726281

e-mail: zsdbuk@iol.cz

www.dolnibukovsko.cz/zakladniskola

 

Název zřizovatele

 Městys  Dolní  Bukovsko

Adresa zřizovatele

 náměstí Jiráskovo 67

Kontakt

Tel.: 385726101, fax: 385726163

e-mail mazanec@dolnibukovsko.cz

 

součásti školy

Kapacita

Mateřská škola

75

Základní škola

190

Školní družina

60

Školní jídelna ZŠ

550

 

 

 

základní údaje o součástech školy

Součást školy

Počet tříd/ oddělení

Počet dětí/ žáků

Počet dětí/žáků na třídu

Počet žáků na pedagoga

Mateřská škola

3

75

25

18,1

1. stupeň ZŠ

5

88

17,6

14,6

2. stupeň ZŠ

4

66

16,5

11,5

Školní družina

2

60

30

30

Školní jídelna MŠ

1

75

X

X

Školní jídelna ZŠ

1

141

X

X

 

Údaje o školské radě

Datum zřízení

1.11. 2005

Počet členů školské rady

9

Kontakt

Mgr.Jan Dudlíček , Hartmanice 32 , 37365

 

Údaje o občanském sdružení při škole

Registrace

14.10.1991

Zaměření

spolupráce rodičů a školy

Kontakt

Ing. Anna Koutská, Dolní Bukovsko 364

 

B)      Vzdělávací koncepce školy:

        Všechny   ročníky byly vzdělávány podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko č.j. 25/1 2009. Koncepce je zřejmá z hodnocení práce v dalších kapitolách.

            Mateřská škola pracuje podle vlastního předškolního výchovně vzdělávacího programu.

           Školní družina  pracuje podle vlastního vzdělávacího programu.

                                                               

 C)     Přehled pracovníků školy:

     Na škole pracuje celkem 29 pracovníků. Z toho na ZŠ 13 učitelů, dvě vychovatelky ŠD (obě na snížený úvazek), asistent pedagoga (vychovatelka ŠD), tři správní zaměstnanci a jedna administrativní pracovnice. V MŠ pracují čtyři učitelky a dvě uklízečky (jedna uklízečka s úvazkem 6 hodiny denně). Ve školní jídelně pak čtyři pracovnice. Pro stravování cizích strávníků pracují ve školní jídelně další tři pracovnice (zaměstnankyně městyse). Všichni pracovníci jsou kvalifikovaní pro svou profesi. Délka praxe je v rozmezí dvou až třiceti sedmi let (poměrně rovnoměrně rozložena). Pedagogický sbor je do značné míry stabilizovaný. Až na učitelku anglického jazyka, dvě učitelky 1. stupně a dvě učitelky MŠ bydlí všichni pracovníci přímo v městyse. V letošním roce pracovaly 4 nové učitelky jako zástupy za mateřskou dovolenou.

 

Základní údaje o pracovnících školy

 

Počet pracovníků celkem

29

Počet učitelů ZŠ

13

Počet vychovatelů ŠD a asist. pedagoga

2

Počet učitelek MŠ

4

Počet správních zaměstnanců ZŠ

4

Počet správních zaměstnanců MŠ

2

Počet správních zaměstnanců ŠJ

4

 

Pedagogičtí pracovníci

Funkce

Úvazek

Roků ped.praxe

Stupeň vzdělání

Aprobace

Maříková

TU 1. p.r.

1,0

do 19 let

1.- 5.r.

Kovaříková

TU 3. p.r.

1,0

nad  32 let

1.- 5.r.

Břečková

TU 2. p.r.

1,0

    do 6 let

1.- 5.r.

Faflíková

TU 4. p.r.

1,0

do 23 let

1.- 5.r.

Cvrčková

TU 5. p.r.

1,0

do 6 let

1.-5.r.

Nerudová

TU 6. p.r.

1,0

do 6 let

F-Aj

Pilarčíková

VP

1,0

do 23 let

Čj-HV

Nesporá

TU 6.p.r.

1,0

nad 32 let

M-VV

Kokešová

TU 9. p.r.

1,0

nad 32let

CH-Př

Nesporý

TU 8. p.r.

1,0

nad 32 let

M-ZPV

Brabencová

učitelka ZŠ,

1,0

do 6 let

Čj-D

Kliková

vychov. ŠD, as.p. 

0,86

do 19 let            

vychovatelka

Mrázová

vychov. ŠD

0,96

do 27 let

vychovatelka

Korbelová

učitelka MŠ

1,0

do32 let

učitelka MŠ

Dušková

učitelka MŠ

1,0

do 32 let

učitelka MŠ

Malechová

ved. učit.  MŠ

1,0

do 27 let

učitelka MŠ

Vomáčková

učitelka MŠ

1,0

do 23 let

učitelka MŠ

Šubrtová

z.ř. ZŠ a MŠ

1,0

do 32 let

1.- 5.r.

Kapinus

řed. ZŠ a MŠ

1,0

nad 32 let

Čj-D

 

Místo  Mgr. Pechové  od 29.8. 2011 Mgr. Nerudová

Místo Mgr Karbanové zastupovala Mgr. Davidová, od 5.3.2012 Mgr. Břečková.

Místo Mgr. Pincové od 29.8.2011 Mgr Cvrčková

Místo Mgr Mikešové od 3.1.2012 Mgr Brabencová         

                                                           

Ostatní pracovníci

Funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání

Karbanová

samostatná odb. kuchařka

1,0

SOU

Machová Anna

samostatná odb. kuchařka

1,0

SOU

Machová Alena

kuchařka

1,0

SOU

Lomská

ved. školní jídelny ZŠ a MŠ

1,0

Hrušková

účetní ZŠ a MŠ

1,0

Černý

školník ZŠ                                 

1,0

SOU

Dupalová

uklizečka ZŠ

1,0

SOU

Laznová

uklizečka ZŠ

1,0

SOU

Daňková

uklizečka ZŠ

0,75

Šťastná

uklizečka MŠ

1,0

SOU

Černý

topič ZŠ

0,5 h/d

SOU

Lomská

topič MŠ

0,5h/d

 

D)        Přijímací řízení a zápis:

     Do 1. třídy jsou děti zařazovány po řádném zápisu. Do všech tříd pak v případě přistěhování do obvodu školy. V případě žádostí rodičů zařazujeme děti i z jiných školních obvodů. V letošním roce jsme zapsali 37 nových žáků, z nichž deseti byla odložena školní docházka a jeden se odstěhoval.  Do školní družiny jsou děti zařazovány na základě písemných žádostí rodičů, letos chodilo do ŠD 60 dětí, zájem byl vyšší.  Do mateřské školy jsou děti zařazovány rovněž po řádném zápisu, školu navštěvovalo 75 předškoláků, zájem byl opět vyšší zejména během roku.

Zápis k  povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol:

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do prvních tříd

z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)

počet odkladů pro  školní rok 2012/13

1

37

5

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení:

 

a) na SŠ zřizované krajem a soukromé SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých  ročníků přijato:

 

gymnázia

obchodní

akademie

zdravotní školy

průmyslové

školy

ostatní střední školy

střední odb.učiliště

Celkem

 

1

-

1

-

7

-

9

 

b) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato:

 

Z devátých ročníků

z nižších ročníků

4

2

 

c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku

 

V devátém ročníku

v nižším ročníku

13

2

 

 E)      Výsledky vzdělávání:

     Společná příprava školního roku byla zahájena 29. 8. 2011 podle plánu hlavních úkolů.

Vzhledem k tomu, že rámcová příprava proběhla již tradičně v červnu, nevyskytly se závažnější problémy v zahájení školního roku. Také příprava pomůcek a doplnění učebnic proběhly bez větších problémů. Důraz byl položen na vzdělávání podle ŠVP ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko.

     Byly zpracovány rámcové úkoly plánu práce/ nezbytné podklady k vlastnímu hodnocení školy/ na školní roky 2010-13, jejichž dílčí plnění bylo v kontrolní činnosti, na pedagogických radách, na poradách pedagogických pracovníků a na schůzkách metodických orgánů školy průběžně hodnoceno. Provedli jsme testování žáků 5. až 9. třídy v oblasti socioklima s využitím při práci třídního učitele. Výsledky potvrdily tradičně dobrou spolupráci žák,rodič,učitel. Rovněž se uskutečnilo testování žáků 5. a 9. třídy z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky a studijních předpokladů V porovnání s ostatními školami jsme mírně nadprůměrní. Stejný výsledek byl dosažen při testu 7. třídy z oblasti finanční gramotnosti.

V podmínkách ke vzdělávání je nutné vyzdvihnout spolupráci vyuč. na obou stupních se správními zaměstnanci- péče o vzhled tříd, proti vandalismu, péče o školní majetek, zapojení třídní samosprávy na 2. st. Průběh vyučování byl částečně ovlivněn čtyřmi zástupy za mateřské dovolené.

Dobře se daří zachovat diferencovaný přístup k žákům, integrace, individuální plány žáků včetně práce asistenta pedagoga. Výborná je spolupráce s logopedkou, možnost studia 1 uč. logopedii. Výrazně pomohla v práci se žáky individuální výuka v rámci šablon.

   Spolupráce s rodiči, SRPDŠ a ŠR je nadprůměrná, rodiče jsou výrazně zapojeni do vedení zájmových kroužků. Velmi dobře spolupracujeme s TJ, SDH, ČRS, ČMS a soutěžní výsledky tomu odpovídají. Vynikajících výsledků dosahujeme v solidární pomoci potřebným dětem hlavně ve Stonožce / Hnutí na vlastních nohou/, ale i Fond Sidus, Podaná ruka, Aktivní škola.   

   Poněkud slabších výsledků jsme dosáhli v okresních olympiádách, ale výsledky v oblastech Vv a Hv svědčí o velmi dobré práci. Zlepšení je třeba v ještě lepší prezentaci školy na webových stránkách, ve Zpravodaji, krajském tisku. Ve školní družině vyšlo větší zaměření na etiku.

   Podařilo se nám otevřít jazykovou laboratoř, připojit na internet zbylé třídy, připravit otevření

dílen. V testech pro 5. a 9. ročník z Čj, M a Aj jsme dosáhli mírně nadprůměrných výsledků, což

svědčí o dobré práci v rámci vyučování.

   Standardní řízení školy se projevilo příznivým klimatem pro práci všech zaměstnanců. Stabilně je

třeba věnovat pozornost přechodu z 5. do 6. ročníku.

   Podařilo se částečně vyměnit tabule na 2. stupni, tento úkol přechází na další rok. Zrekonstruovali

jsme školní zahradu MŠ. Úkolem zůstává vybudovat doskočiště.

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

 

Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

Neprospělo

Počet žáků s dostatečnou

Nehodnoceno

1. stupeň

88

67

-

4

-

2. stupeň

66

17

6

22

-           

Celkem

154

84

6

26

-           

 

Přehled o chování

 

Počet žáků

Pochvala TU

Pochvala ŘŠ

NTU

Důtka

TU

Důtka

ŘŠ

2. stupeň

3. stupeň

1. stupeň

88

31

-

-

-

-

-

-

2. stupeň

66

30

-

3

1

1

-

-

Celkem

154

61

-

3

1

1

-

-

                                                                   

                                                                    

Údaje o zameškaných hodinách

 

Počet omluvených hodin

Počet omluvených hodin na žáka

Počet neomluvených hodin

Počet neomluvených hodin na žáka

1. stupeň

2769

31,5

-

-

2. stupeň

3411

52,2

19

0,3

Celkem

7634

41,8

19

0,3

 

Údaje o integrovaných žácích:

Druh postižení :

Ročník

Počet žáků

Sluchové postižení

 

 

Zrakové postižení

 

 

S vadami řeči

  1,3,                    

3

Tělesné postižení

        

       

S kombinací postižení

6

1

S vývojovými poruchami učení

8,5,6

3

Všichni integrovaní žáci pracovali podle individuálních vzdělávacích plánů sestavených ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a průběžně vyhodnocovaných.

 

F)  Prevence sociálně patologických jevů

  Hodnocení ŠMP – 2012

 

Stanovené cíle pro letošní rok v oblasti rizikového chování žáků

1. Sledování chování u problémových žáků

2. Pozitivní klima ve vytipovaných třídách

3. Prevence závislosti na drogách

4. Pravidelná informovanost 8. třídy o drogových závislostech a alkoholu – exkurze

5. Dopravní výchova – pokračování v systematické přípravě – 4. třída

6. Sledování školní docházky - VP

7. Etická výchova

8. Sexuální výchova

9.O bezita a zdravý životní styl

 V letošním školním roce došlo k výrazným změnám v učitelském kolektivu – postupně nastoupily 4 mladé učitelky. Stěžejní úkoly stanovené na začátku školního roku v MPP tedy zejména plnili ve spolupráci se ŠMP starší členové kolektivu, aby byl začínajícím učitelům poskytnut čas pro aklimatizaci na novém pracovišti. Přesto mohu konstatovat, že se podařilo uspokojivě splnit všechny stanovené cíle.

Důslednou prací třídních učitelů, zvýšeným dohledem během přestávek a komunikací s rodiči žáků se podařilo stabilizovat klima ve třídách. Problémové chování některých žáků bylo a bude řešeno i ve spolupráci s psychology. Škola vytvořila důstojné prostředí v kabinetu VP a ŠMP, kde probíhají konzultace s rodiči a jinými zákonnými zástupci zejména problémových žáků (byly stanoveny pravidelné konzultační hodiny, v případě potřeby dle dohody s rodiči).

V oblasti prevence drogových závislostí zajistila škola interaktivní program s odborníky z JČU, ale exkurze v K centru v Českých Budějovicích – kterou dosud absolvovali všichni žáci 8.třídy – se neuskutečnila z důvodu zrušení centra pro nedostatek finančních prostředků. Tuto skutečnost vnímám velmi negativně, neboť z centra si naši žáci vždy odnášeli velmi působivý zážitek, který se žádnou přednáškou nahradit nedá.

K problémům letos docházelo i ve školní docházce. Situaci sledovalo vedení školy ve spolupráci s VP a ŠMP, problém byl několikrát řešen s matkou. Bohužel závěry výchovné komise nebyly ze strany matky respektovány, a proto byla celá záležitost předána OSPODu a přestupkové komisi při MěÚ v Týně nad Vltavou.

Téma etické výchovy, obezity a zdravého životního stylu se podařilo hravou a soutěživou formou zakomponovat do celoškolních soutěží, které byly realizovány ve spolupráci se všemi členy kolektivu. Stěžejní práce v oblasti sexuální výchovy je obsahem hodin VKZ, velmi pozitivně žáci hodnotili besedu s gynekoložkou MUDr. Kravarovou. Proškolením v oblasti dopravní výchovy i v letošním roce prošli všichni žáci 4. třídy.

Během školního roku se začaly množit drobné krádeže a případy vandalismu. Pracovníci školy také zaznamenali nárůst kouření mezi staršími žáky na veřejných prostranstvích obce. Z toho vyplývá, že je třeba v příštím roce více se zaměřit na tyto skutečnosti.

Škola dlouhodobě spolupracuje s místními organizacemi – SDH, TJ Sokol, myslivecké sdružení, které  rozšiřují nabídku zájmových kroužků  a smysluplně tak vyplňují volný čas našich žáků.

  

Zpráva výchovného poradce

1. Školní akce

Výstava Vzdělání a  řemeslo  - 8. a 9. třída

Přednáška gynekoložky MUDr. Kravarové – 8. a 9. třída

Záchytka a dětský detox – 8. třída

Canisterapie – 5., 6. třída

Nadace Život dětem – 9. třída

Celoškolní soutěž na téma Etická výchova a Kyberšikana

Alkohol a kouření – 6., 7. třída -  beseda se studenty JU ČB

Drogy -8., 9. třída – beseda se studenty JU ČB

Beseda o tvorbě animovaného filmu (multikulturní výchova) -3. - 9. třída

Drogy trochu jinak – interaktivní výukový program (internet) 6. - 9. třída

Beseda s rodilým mluvčím z Vietnamu (multikulturní výchova) – 1. - 5. třída

Zdravý životní styl formou hry – cvičení v přírodě

Stop výtržnictví – literární soutěž -9. třída (spol. Theia)

Noc s Andersenem -1. stupeň, 9. třída

 

Závěr :

- je třeba se stále věnovat vztahům mezi žáky v jednotlivých třídách i mezi třídami

- zaměřit se více na etické cítění žáků

- dále pracovat individuálně s některými žáky, zvláště s integrovanými

- zaujímat individuální přístup k žákům z rodin se slabým rodinným zázemím, z rodin sociálně slabších

- rozvíjet diskuzní dovednosti žáků

- dále se věnovat žákům 9., ale i 8. třídy – předávat informace o volbě povolání

- ve školním roce 2012 /2013 je třeba věnovat velkou pozornost: krádežím, vandalismu, kouření

 

  G)  Další vzdělávání pedagogických pracovníků:

        V oblasti DVPP bylo provedeno naplánování akcí podle potřeb ZŠ a MŠ a podle zájmu

pracovníků. Všichni pedagogičtí zaměstnanci se zúčastnili předmětových školení v rámci tvorby osnov ŠVP. Bylo dokončeno studium VP se zaměřením na žáky se zdravotním postižením,   a specializační studium pro ŠMP  /metodik prevence/,  ICT  Z mají všichni ped. pracovníci.  V příštím školním roce je nutné pokračovat v plánování školení ped. pracovníků v návaznosti na Dotaci- Šablony. Rovněž je nutné postupně rozšiřovat vzdělávání v oblasti čerpání grantů. Průběžně pokračovalo vzdělávání k ŠVP.

 

H)  Mimoškolní aktivity:

       Na naší škole máme zavedený systém zájmové mimoškolní činnosti, který realizujeme ve spolupráci s některými organizacemi v místě. Tento úkol jsme přijali proto, že v Dolním Bukovsku není jiná organizace, která by se touto činností zabývala a považujeme za potřebné zajistit využívání volného času dětí pozitivní činností. Zároveň tím naplňujeme zaměření našeho ŠVP - zdravý životní styl, otevřená škola a estetická výchova.    

V naší škole pracuje celkem 24 zájmových kroužků, z nichž sedmnáct je přímo organizováno školou. Většinou pracují na velmi dobré úrovni a jsou pro naše děti přínosem. Ze dvaceti dvou  vedoucích je patnáct pracovníků školy a sedm z řad veřejnosti.

     Žáci spolu s vyučujícími Vv a ostatními zaměstnanci jsou již jedenáctým rokem zapojeni v mezinárodním dětském hnutí „Na vlastních nohou“. Ve spolupráci všech zaměstnanců ZŠ a MŠ , dětí těchto zařízení a široké veřejnosti z řad rodičů a přátel školy byla uspořádána prodejní výstava vlastních výrobků a výtěžek celé akce ( 37.000,-Kč ) byl odeslán na konto této organizace. Zároveň jsme se zúčastnili Projektu Šance - Děti ulice, což svědčí o velmi dobře vypěstovaném vztahu dětí k solidaritě. Škola organizuje pravidelně sběr léčivých rostlin, kaštanů a žaludů. Žáci v rámci této akce sebrali léčivé rostliny za  959,- Kč,  kaštany a žaludy za 47.580 Kč.  Rovněž proběhla sběrová akce starého papíru, bylo sebráno 29.950 kg- 7.místo v celorepublikové soutěži , na žáka máme asi 187 kg, 6. místo v průměru na jednotlivce. Zisk je použit na odměny pro sběrače, na platbu kulturních představení. 

Ve spolupráci se SRPDŠ jsme uspořádali Školský ples, výtěžek 20.000,- Kč byl použit ve prospěch žáků a žákyň naší školy.                                                            

  Žáci naší školy se zapojili do řady postupových soutěží organizovaných v rámci škol, případně organizacemi, které vedou zájmové kroužky na škole. V soutěžích dosáhli celé řady výborných a solidních výsledků.

                                                            

Soutěže organizované školou:

 

Biologická olympiáda - okr. kolo:

Nekolová - 24. místo

Krejčová – 26. místo

Botanická olympiáda Rudolfa Kurky ve Veselí n. Luž:

obor botanika - 2. místo Nekolová , 8. místo Krejčová

obor zoologie - 9. místo Slovák, 11. Koutská

 

Olympiáda z Čj- školní kolo

      *   Hrušková 1. místo

           Kubíková 2. místo

           Sedlák  3. místo

          

            okresní kolo –   Hrušková 8.

                                     Kubíková 12. 

                                     

Olympiáda z dějepisu – školní kolo – 1.  Dudlíčková

                                                             2. Mariška

                                                             3. Nekolová

                                    okresní kolo – 11.Dudlíčková

14.Nekolová, Mariška

 

Český jazyk

Vyhodnocení literární soutěže – Jihočeská próza- Mariška, Kovařík                                                                              

Vyhodnocení literární soutěže- Za sedmero horami – 4. třída

Vyhodnocení literární soutěže – Theia – Mariška 2., Kubíková 8.

Vyhodnocení literární soutěže – Hasiči – Cihlová 3.,Mariška 3.

Vyhodnocení recitační soutěže – Krejčová, Vondra, Kramplová, Koutská, Loskotová                                              

Vyhodnocení recitační soutěže  okresní kolo – Tomasková, Kokeš . Musel

 

Matematika

Matematická olympiáda – Krejčová 49., Junek 65.

Matematický klokan 4. třída – Pourová, Krampl

Matematický cvrček 3. třída – Švecová, Kokeš, Pour

Matematický cvrček 2. třída – Vaverová, Stejskal, Šturma

Matematiký kadet  5.,6., 7., 8. a 9. třída

 

Výtvarná výchova

Bezpečná cesta do školy - Poch

Požární ochrana – Pochová, Víta

 

Hudební výchova

Jihočeský zvonek – Vondra, Dudlíčková, Petroušová

 

Rybářská olympiáda krajské kolo – Trnka 5.

                                                          Matoušková 12.                                       

 Zlatá udice

           J. Špatný - 2. místo oblastní kolo

 

Zlatá srnčí trofej

             oblastní kolo    -     mladší – 2. J. Trnka

                                                           3. Vejvoda

                                                           4. Dolejš

                                            starší – 6. P.Trnka

                                                        7. Trnková

                                                        9. Mach

 

Sportovní soutěže                                          

Sportovní odpoledne 2. stupně

Turnaj ve florbalu 1.-9. tř.

Odznak všestrannosti olympijských vítězů – zlatý    Tomasková, Junek

                                                                        stříbrný   7 žáků

                                                                        bronzový 21 žáků

 

Oranžový pětiboj – 1.-4.tř dívky -  Nováková, Dušáková, Daňková

                                1. - 4. tř. hoši – Kokeš, Krampl, Lomský                                                                

                                6.-9.tř. - Tomasková, Venčovská, Krejčová

                                6.-9.tř. - Kokeš, Kovařík, Junek

                                Celkem z 228 škol jsme ve starší kategorii 12. , v mladší kategorii 18.

 

Stolní tenis – místní turnaj              dívky- Tomasková, Matoušková, Klempárová

                                                              hoši – Kovařík, Liška, Kokeš

Lomnická olympiáda – 1. ročník, vítězství školy, nejlepší výsledky- Tomasková, Bartizal, Honer

                                                                                                              Švecová

Ostatní pravidelné akce

Stonožka - zapojeni žáci, rodiče i organizace (31.000,-), 

Den zdravé výživy

Celoškolní soutěž tříd na podporu pozitivního klimatu / proti šikaně/

Lampionový průvod, Dětský den/ spolupráce s hasiči a TJ

                                                               

Výborných výsledků dosahovali žáci a žákyně z hasičského kroužku, kteří vzorně reprezentovali naši školu.  Dudlíčková, ,Tomasková  obsadili 5krát první místo v okresních hasičských soutěžích

a celé družstvo postoupilo do republikového finále.

Na ukončení školního roku jsme uspořádali velice zdařilou Akademii ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

 která byla nejen rodiči, ale i ostatními občany velice dobře hodnocena.

 

I)                   Výsledky inspekce provedené ČŠI:

V tomto školním roce nebyla  provedena na naší škole  inspekce ČŠI . 

Předcházející  inspekce:

ve škol. roce 2001/02 - komplexní inspekce v ZŠ

ve škol. roce 2002/03 - orientační inspekce v MŠ

ve škol. roce 2004/05 - dílčí inspekce v ZŠ

ve škol. roce 2007/8- dílčí inspekce v ZŠ

ve škol. roce 2008/9- komplexní inspekce v ZŠ a MŠ

 

J)  Základní údaje o hospodaření školy

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2011.

a)  Příjmy

                 1.Celkové příjmy - 17.452.918,05Kč

                 2.Poplatky od nezletilých žáků, rodičů nebo jiných zák. zást. - 157.750,-Kč

                 3.Příjmy z doplňkové činnosti - 2.632.225,08Kč

                 4.Ostatní příjmy – 5.800,-Kč

 

 b)  Výdaje

         1.Investiční výdaje celkem - 0,-

         2.Neinvestiční výdaje celkem - 17.411.890,52 Kč

                    z toho: náklady na platy - 7.648.000,-Kč

                                OON - 31.000,-Kč

                                zákonné odvody - 2.605.759,-Kč

                                učebnice, texty, pomůcky - 59.296,20Kč

                                ostatní provozní náklady 7.067.835,32Kč     

                                                     

K)  Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Naše škola byla zapojena v následujících rozvojových programech:   

V rozvojovém programu-“Školní vybavení pro žáky základního vzdělávání“ jsme obdrželi 19.000,-Kč.

Dále byly získány dotace v rozvojových programech:

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsme obdrželi 306.459,68-Kč.

V rozvojovém programu Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškol. vzděláním splňující odbornou kvalifikaci jsme obdrželi 381.000,- Kč.

V rozvojovém programu Podpora řešení specifických problémů regionálního školství v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustotě sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů jsme obdrželi 24.000,- Kč.

Ve finanční podpoře na exkurzi do zařízení pro nakládání s odpady jsme obdrželi 1.956,-Kč. 

Do mezinárodních programů naše škola zapojena nebyla.

                                                                                                              

L)  Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

       Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

 

M)  Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů

       ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko je dlouhodobě zapojena do akce Školní mléko a od 1. 3. 2010 se zapojila do projektu Ovoce do škol, který je financován z cizích zdrojů.    

       Žádné jiné projekty financované z cizích zdrojů. škola nepředložila a nerealizovala.

 

 N)  Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími

      partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Spolupráce s místní odborovou organizací byla do 31.12. 2011 na velmi dobré úrovni a plně respektovala uzavřenou kolektivní smlouvu. Od 1.1.2012 byla místní odborová organizace zrušena. Na výborné úrovni je spolupráce s místními zájmovými organizacemi/ TJ, SDH, ČRS,MS... /, jejichž členové vedou naše zájmové kroužky.

 

O) Poskytování informací

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko o poskytování informací k 28.2. 2012

Počet žádostí o informaci :     žádné

Počet vyřízených žádostí :      žádné

Počet odvolání :                      žádné

 

 Podklady pro tuto výroční zprávu byly projednány metodickými orgány školy, učitelkami MŠ a vych. ŠD ve dnech 29.- 31. 8. 2012. Po připomínkách byla schválena pedagogickou radou dne 18. 9. 2012. Školská rada ZŠ a MŠ schválila výroční zprávu 4.10.2012.

                                          

V Dolním Bukovsku dne 5. 10. 2012