Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Kritéria pro přijetí do MŠ

Kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Dolní Bukovsko pro školní rok 2024-2025

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění a vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění, stanovuji pořadí kritérií, podle kterých budou děti přijímány k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Dolní Bukovsko na školní rok 2024/2025.

 

1. Dítě s povinným předškolním vzděláváním s trvalým pobytem v obci Dolní Bukovsko, Hartmanice nebo Modrá Hůrka. 
(Dolní Bukovsko, Horní Bukovsko, Bzí, Popovice, Hvozdno, Pelejovice, Sedlíkovice, Radonice, Hartmanice, Modrá Hůrka, Pořežánky)
- novela Školského zákona č.178//2016 Sb., zavedením povinného předškolního vzdělávání ukládá povinnost docházky dítěte do mateřské školy, které před zahájením daného školního roku, pro který je vypsán termín zápisu, dovrší k 31.8. pěti let, v případě odkladu školní docházky k 31.8. šesti let


2. Dítě 4 leté k datu 31. 8. 2024 s trvalým pobytem v obci Dolní Bukovsko, Hartmanice nebo Modrá Hůrka.


3. Dítě 3 leté k datu 31. 8. 2024 s trvalým pobytem v obci Dolní Bukovsko, Hartmanice nebo Modrá Hůrka.


4. Místem trvalého pobytu dítěte je Dolní Bukovsko, Hartmanice nebo Modrá Hůrka, dítě nedosáhne do 31. 8. 2024 věku 3 let 

 

5. Místem trvalého pobytu dítěte je obec mimo spádový obvod školy. 

K předškolnímu vzdělávání v MŠ Dolní Bukovsko bude od 1. 9. 2024 přijato 25 dětí. 

  • O pořadí dětí u kritérií (1- 4) rozhoduje vyšší věk dítěte (děti budou řazeny od nejstaršího k nejmladšímu) a spádovost dítěte.
  • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let.
  • O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy.
  • O případném přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. 
  • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to kapacita mateřské školy umožňuje. 
  • Dítě musí mít splněno povinné očkování podle platných právních předpisů (mimo dětí plnících povinné školní vzdělávání). 
  • V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny děti, které dané kritérium splňují, protože by došlo k překročení stanoveného počtu přijímaných dětí ředitelem školy 25), bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňujících dané kritérium.

Stanovení pořadí:

  • Pořadí přijímaných dětí je v souladu s jednotlivými kritérii. Nejprve budou přijaty děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující č. 2 atd. Časové pořadí u zápisu není rozhodující!

Jiný způsob plnění předškolního vzdělávání

§34a, odst.5 písmeno a)

Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

§34b Individuální vzdělávání dítěte

(1) Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

(2) Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

(3) Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

(4) Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření podle odstavce 3, a to ani v náhradním termínu.

(5) Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.

(6) Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle odstavce 5 nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat podle odstavce 1.

(7) Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 

Tato kritéria vstupují v platnost 2. 4. 2024.  

 

Mgr. Bc. Radek Hřivnáč 

ředitel školy