Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školská rada > Zápisy z porad > Zápis z 20. 9. 2018

Zápis ze schůze školské rady – 20. 9. 2018

Přítomni: p. Pilarčíková, p. Faflíková, p. Malechová (1. část schůze), p. Janečková, p. Kokešová, p. Kořínková, p. Šebešová (zápis)

Nepřítomni: p. Kovaříková, p. Tůma

Místo konání: Sborovna školy

Legenda při hlasování: souhlasí/nesouhlasí/zdržel se hlasování

 

1. Paní Faflíková nás provedla po škole a ukázala nám, co vše bylo v průběhu léta zrekonstruováno:

    * rekonstrukce všech tříd 2. stupně (elektroinstalace, omítky, vymalování)

    * dokončení dovybavení tříd 2. st. novým nábytkem

    * 2 nové interaktivní tabule (6. tř. z vlastních zdrojů, 9. třída z prostředků městyse)

    * výměna všech oken

    * stavba tělocvičny

    * rozšíření kapacity šaten – skříňky pro 2 třídy

    * vymalování jídelny

 

2. Další novinky ve škole týkající se výuky:

    * škola se účastní pilotního projektu – testování nových učebnic AJ

    * nákup nových programů pro interaktivní tabule, zjednodušený přístup pro všechny vyučující (z kteréhokoli   počítače ve škole) – 30 tis. Kč

    * zavádí se elektronická třídní kniha DM software, umožňující kontrolu klasifikace i informací rodiči

    * zavedení třídnických hodin pro celou školu v liché týdny v pátek, 7.20-7.45

    * zvonění jen na začátku hodin

    * nové granty

                o grant MŠMT (č. 63) zaměřený na 3 oblasti – doučování žáků, zapojení ICT do výuky, projektové

                   dny mimo školu

               o plavání (doprava zdarma díky městysu),

               o exkurze do Vimperka (třídění odpadů)

    * plán akcí zveřejněn na internetu

    * plánovány výjezdové jednodenní adaptační kurzy s psycholožkou pro 4.-7. tř.

    * všichni vyučující budou mít vypsány pravidelné konzultační hodiny (informace o nich na tř. schůzkách)

    * rozšíření nabídky kroužků o cizí jazyky (díky p. Kokešové a Kovaříkové)

    * kroužek programování (p. Pech) – zkušenosti z kroužku budou využity ke tvorbě učebnic programování

       pro ZŠ

    * zařazení výukových bloků s rodilým mluvčím do hodin AJ na 2. st. (financováno městysem)

    * škola plánuje i výuku venku (zahrada, terasa u jídelny)

 

3. Byli jsme seznámeni i s problémy školy:

    * nedostatek prostor – souběžně vícero kroužků (AJ, ZUŠ a další), doučování, příprava na přijímačky,

       intervenční hodiny (podpůrná opatření)

   * nedostatečná kapacita školní družiny – zavedeny hlídací třídy (od 4. tř.)

   * zvýšení počtu dětí během 1 roku o 13 žáků (předpoklad, že tento trend bude pokračovat i v příštích letech)

   * zvyšuje se počet dětí ve třídách, od 25 dětí je nutno dělit třídy na výuku jazyků – nutné další třídy

   * zastaralé vybavení cvičné kuchyňky

 

4. Školská rada se svolává 2x za rok, v případě mimořádné schůze je třeba souhlasu minimálně 4 členů ŠR.

 

5. Jednohlasně byly schváleny výroční zpráva a klasifikační a školní řád (7/0/0).

 

6. Diskutovali jsme se o komunikaci mezi školou a rodiči, dohodli jsme se, že všechny případné problémy se budou řešit hned s vedením školy.

 

7. Škola podá finanční požadavky do budoucna na městys před přípravou rozpočtu na nový rok. Plánované činnosti (není utříděno dle priorit):

    * rekonstrukce chodeb ve staré budově (oškrábat, malba)

    * nábytek do tříd 1. st. (skříňky)

    * obnova + doplnění počtu lavic

    * vybavení tělocvičny

    * zamykatelné skříňky pro dívky 2. st. (cvičební úbory) – prostor před WC 2. st.

    * vymalovat chodby

    * rekonstrukce schodiště

    * fasáda vč. zateplení bílé budovy

    * strojově vyčistit podlahy (27 tis. za 1 chodbu)

    * rekonstrukce cvičné kuchyňky

    * nástavba (zvýšení kapacity)

 

8. Bavili jsme se o rekonstrukci půdních prostor, zjistíme možnosti financování.

 

Zapsala: p. Šebešová

Odsouhlasila: p. Kokešová